ภาษาไทย | สำนวน - การสมัครงาน | ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว - ข้อมูลส่วนตัว

Vorname
ชื่อขึ้นต้น
ชื่อของผู้สมัคร
Nachname
นามสกุล
นามสกุลของผู้สมัคร
Geburtsdatum
วันเกิด
วันเกิดของผู้สมัคร
Geburtsort
สถานที่เกิด
สถานที่เกิดของผู้สมัคร
Staatsangehörigkeit
สัญชาติ
ประเทศบ้านเกิดของผู้สมัคร
Familienstand
สถานะแต่งงาน
สถานะของผู้สมัคร
ledig
โสด
ยังไม่แต่งงานแต่มีความสัมพันธ์
verheiratet
แต่งงานแล้ว
มีสามีหรือภรรยา
verwitwet
เป็นหม้าย
โสดเพราะคู่แต่งงานได้เสียชีวิตไปแล้ว
Adresse
ที่อยู่
สถานที่ที่แน่นอนของผู้สมัครที่ได้อาศัยอยู่
Telefon
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้สมัครสามารถติดต่อได้
Email
อีเมล
อีเมลแอดเดรสของผู้สมัคร
Website
เว็บไซต์
อีเมลแอดเดรสส่วนตัวของผู้สมัคร

ประวัติส่วนตัว - การศึกษา

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
รูปแบบมาตรฐานการแสดงการศึกษาแบบสหรัฐอเมริกา
Grundschule
โรงเรียนประถม
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 ถึง 11 ปี ในสหรัฐอเมริกา
Mittelstufenschule
โรงเรียนมัธยมต้น
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กโรงเรียนประถมและมัธยมอายุระหว่าง 11 ถึง 14 ปี ในสหรัฐอเมริกา
Oberstufenschule
โรงเรียนมัธยมปลาย
โรงเรียนมัธยมต้นในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กที่มีอายุ 14- 18 ปี
Hochschule
มหาวิทยาลัย
ชื่อมหาวิทยาลัยหรือระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
Vorschule
โรงเรียนสอนทารก
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 4 -7 ปี
Grundschule
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 7-10 ปี
weiterführende Schule
โรงเรียนมัธยมศึกษา
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 10-16 ปี
Oberstufenkolleg
การศึกษาสายวิชาชีพ
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 16-18 ปี
Universität
มหาวิทยาลัย
ชื่อแบบสหราชอาณาจักรสำหรับการศึกษาชั้นสูง

ประวัติส่วนตัว - ประสบการณ์การทำงาน

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
ตัวอย่างรูปแบบมาตรฐานที่สามารถแสดงประวัติการทำงานของผู้สมัครได้
Arbeitserfahrung bei...
มีประสบการณ์ทำงานที่...
ใช้เพื่ออธิบายช่วงเวลาในการทำงาน เพื่อให้รู้รายละเอียดและความเชี่ยวชาญต่างๆในสภาพแวดล้อมการทำงาน
Praktikum bei...
การฝึกงานที่...
ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงช่วงเวลาในการทำงานเพื่อบอกถึงความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน ประโยคนี้ใช้บ่อยเมื่อคนหนึ่งต้องทำงานต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่งๆ
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
งานอาสาสมัครที่...
ใช้เพื่อบอกช่วงเวลาที่ไม่ได้เงินเดือนโดยปกติเเล้วเราได้จัดตั้งอันนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ประวัติส่วนตัว - คุณสมบัติอื่นๆ

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้เข้าร่วมนั้นมีความสามารถด้านภาษาในระดับสูง
... fließend in Wort und Schrift
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในภาษาหนึ่งๆเป็นอย่างมาก
gute Computer-Kenntnisse
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครสามารถใช้ทักษะเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างพื้นฐาน
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถด้านการติดต่อสื่อสาร /การเจรจา/การนำเสนอ
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Office programs และ HTML
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความรู้ในการใช้word-processor/spreadsheet และ HTML programming.
Kenntnisse in CAD / CAM
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในการใช้ซอฟท์แวร์ออกแบบคอมพิวเตอร์
Führerschein Klasse...
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นสามารถขับรถยนต์ได้