ภาษากรีก | สำนวน - การสมัครงาน | ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว - ข้อมูลส่วนตัว

Vorname
Όνομα
ชื่อของผู้สมัคร
Nachname
Επίθετο
นามสกุลของผู้สมัคร
Geburtsdatum
Ημερομηνία γέννησης
วันเกิดของผู้สมัคร
Geburtsort
Τόπος Γέννησης
สถานที่เกิดของผู้สมัคร
Staatsangehörigkeit
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
ประเทศบ้านเกิดของผู้สมัคร
Familienstand
Οικογενειακή Κατάσταση
สถานะของผู้สมัคร
ledig
Ελεύθερος/η
ยังไม่แต่งงานแต่มีความสัมพันธ์
verheiratet
Παντρεμένος/η
มีสามีหรือภรรยา
verwitwet
χήρος/α
โสดเพราะคู่แต่งงานได้เสียชีวิตไปแล้ว
Adresse
Διεύθυνση
สถานที่ที่แน่นอนของผู้สมัครที่ได้อาศัยอยู่
Telefon
Τηλέφωνο
หมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้สมัครสามารถติดต่อได้
Email
Ηλεκτρονική διεύθυνση
อีเมลแอดเดรสของผู้สมัคร
Website
Ιστοσελίδα
อีเมลแอดเดรสส่วนตัวของผู้สมัคร

ประวัติส่วนตัว - การศึกษา

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
รูปแบบมาตรฐานการแสดงการศึกษาแบบสหรัฐอเมริกา
Grundschule
Δημοτικό Σχολείο
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 ถึง 11 ปี ในสหรัฐอเมริกา
Mittelstufenschule
Γυμνάσιο
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กโรงเรียนประถมและมัธยมอายุระหว่าง 11 ถึง 14 ปี ในสหรัฐอเมริกา
Oberstufenschule
Λύκειο
โรงเรียนมัธยมต้นในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กที่มีอายุ 14- 18 ปี
Hochschule
Πανεπιστήμιο
ชื่อมหาวิทยาลัยหรือระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
Vorschule
Νηπιαγωγείο
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 4 -7 ปี
Grundschule
Δημοτικό Σχολείο
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 7-10 ปี
weiterführende Schule
Γυμνάσιο
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 10-16 ปี
Oberstufenkolleg
Λύκειο
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 16-18 ปี
Universität
Πανεπιστήμιο
ชื่อแบบสหราชอาณาจักรสำหรับการศึกษาชั้นสูง

ประวัติส่วนตัว - ประสบการณ์การทำงาน

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
ตัวอย่างรูปแบบมาตรฐานที่สามารถแสดงประวัติการทำงานของผู้สมัครได้
Arbeitserfahrung bei...
Εργασιακή εμπειρία για...
ใช้เพื่ออธิบายช่วงเวลาในการทำงาน เพื่อให้รู้รายละเอียดและความเชี่ยวชาญต่างๆในสภาพแวดล้อมการทำงาน
Praktikum bei...
Πρακτική άσκηση για...
ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงช่วงเวลาในการทำงานเพื่อบอกถึงความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน ประโยคนี้ใช้บ่อยเมื่อคนหนึ่งต้องทำงานต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่งๆ
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Εθελοντική εργασία για...
ใช้เพื่อบอกช่วงเวลาที่ไม่ได้เงินเดือนโดยปกติเเล้วเราได้จัดตั้งอันนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ประวัติส่วนตัว - คุณสมบัติอื่นๆ

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้เข้าร่วมนั้นมีความสามารถด้านภาษาในระดับสูง
... fließend in Wort und Schrift
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในภาษาหนึ่งๆเป็นอย่างมาก
gute Computer-Kenntnisse
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครสามารถใช้ทักษะเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างพื้นฐาน
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถด้านการติดต่อสื่อสาร /การเจรจา/การนำเสนอ
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Office programs และ HTML
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความรู้ในการใช้word-processor/spreadsheet และ HTML programming.
Kenntnisse in CAD / CAM
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในการใช้ซอฟท์แวร์ออกแบบคอมพิวเตอร์
Führerschein Klasse...
Άδεια οδήγησης τύπου...
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นสามารถขับรถยนต์ได้