ภาษาจีน | สำนวน - การสมัครงาน | ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว - ข้อมูลส่วนตัว

Etunimi
名字
ชื่อของผู้สมัคร
Sukunimi
นามสกุลของผู้สมัคร
Syntymäaika
生日
วันเกิดของผู้สมัคร
Syntymäpaikka
出生地
สถานที่เกิดของผู้สมัคร
Kansallisuus
国籍
ประเทศบ้านเกิดของผู้สมัคร
Siviilisääty
婚姻状况
สถานะของผู้สมัคร
Naimaton
单身
ยังไม่แต่งงานแต่มีความสัมพันธ์
Naimisissa
已婚
มีสามีหรือภรรยา
Leski
丧偶
โสดเพราะคู่แต่งงานได้เสียชีวิตไปแล้ว
Osoite
地址
สถานที่ที่แน่นอนของผู้สมัครที่ได้อาศัยอยู่
Puhelin
电话
หมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้สมัครสามารถติดต่อได้
Sähköposti
电子邮箱
อีเมลแอดเดรสของผู้สมัคร
Verkkosivu
网址
อีเมลแอดเดรสส่วนตัวของผู้สมัคร

ประวัติส่วนตัว - การศึกษา

1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
รูปแบบมาตรฐานการแสดงการศึกษาแบบสหรัฐอเมริกา
Peruskoulu
小学
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 ถึง 11 ปี ในสหรัฐอเมริกา
Yläkoulu
初中
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กโรงเรียนประถมและมัธยมอายุระหว่าง 11 ถึง 14 ปี ในสหรัฐอเมริกา
Lukio
高中
โรงเรียนมัธยมต้นในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กที่มีอายุ 14- 18 ปี
Korkeakoulu
大学
ชื่อมหาวิทยาลัยหรือระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
Esikoulu
幼儿学校
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 4 -7 ปี
Peruskoulu
小学
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 7-10 ปี
Lukio
中学
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 10-16 ปี
Korkeakoulu
高等中学
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 16-18 ปี
Yliopisto
大学
ชื่อแบบสหราชอาณาจักรสำหรับการศึกษาชั้นสูง

ประวัติส่วนตัว - ประสบการณ์การทำงาน

1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
ตัวอย่างรูปแบบมาตรฐานที่สามารถแสดงประวัติการทำงานของผู้สมัครได้
Työkokemukseni...
在...的工作经历
ใช้เพื่ออธิบายช่วงเวลาในการทำงาน เพื่อให้รู้รายละเอียดและความเชี่ยวชาญต่างๆในสภาพแวดล้อมการทำงาน
Harjoitteluni...
在...的实习经历
ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงช่วงเวลาในการทำงานเพื่อบอกถึงความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน ประโยคนี้ใช้บ่อยเมื่อคนหนึ่งต้องทำงานต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่งๆ
Vapaaehtoistyö...
在...的志愿者服务工作
ใช้เพื่อบอกช่วงเวลาที่ไม่ได้เงินเดือนโดยปกติเเล้วเราได้จัดตั้งอันนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ประวัติส่วนตัว - คุณสมบัติอื่นๆ

...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
良好的书面和口语表达能力
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้เข้าร่วมนั้นมีความสามารถด้านภาษาในระดับสูง
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
流利的书面和口语表达能力
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในภาษาหนึ่งๆเป็นอย่างมาก
Hyvät tietotekniikkataidot
通晓计算机技能
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครสามารถใช้ทักษะเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างพื้นฐาน
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
出色的交流/谈判/表达能力
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถด้านการติดต่อสื่อสาร /การเจรจา/การนำเสนอ
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Office programs และ HTML
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความรู้ในการใช้word-processor/spreadsheet และ HTML programming.
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
熟悉CAD/CAM
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในการใช้ซอฟท์แวร์ออกแบบคอมพิวเตอร์
Ajokortti luokka...
目前持有...驾驶执照
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นสามารถขับรถยนต์ได้