ภาษาอังกฤษ | สำนวน - การสมัครงาน | จดหมายอ้างอิง

จดหมายอ้างอิง - การเปิด

เรียน ท่าน
Dear Sir,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
้เรียน ท่าน
Dear Madam,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
เรียนท่านผู้ชาย/ท่านผู้หญิง
Dear Sir / Madam,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้เพศ
เรียน ท่านทั้งหลาย
Dear Sirs,
ทางการ ใช้เมื่อเวลาบอกกล่าวถึงผู้คนหลายๆคนที่ไม่รู้จักหรือผู้คนทั้งแผนก
ถึงบุุคคลที่ไม่ทราบชื่อ
To whom it may concern,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Mr. Smith,
ทางการ ชื่อผู้รับผู้ชาย รู้จักชื่อ
เรียน คุณ สมิทธิ์
Dear Mrs. Smith,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
เรียน คุณ สมิทธิ์
Dear Miss Smith,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Ms. Smith,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้จักสถานะแต่งงาน
ฉันรู้สึกยินดีที่จะถูกเรียกให้เป็นตัวแทนของ...
I am delighted to be called upon as a reference for…
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการทำงานกับคนที่เธอกำลังเขียนหาถึง
ฉันได้รู้จักกับ...ใน...เมื่อเขาเข้าร่วม...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
ใช้ในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
...ได้ขอร้องให้ฉันเขียนจดหมายเพื่อให้ใบสมัครของเขาน่าเชื่อถือมากขึ้นสำหรับ...ฉันยินดีมากที่จะทำเช่นนั้น
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
ใช้สำหรับเป็นสำนวนการเปิดเริ่มต้นเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความสุขกับการร่วมงานกับบุคคลที่เขาหรือเธอเขียนถึง
ฉันเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้เป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงานของ...ตั้งแต่...
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการได้ทำงานร่วมกับคนที่พวกเขาเขียนถึง
ฉันยินดีเป็นอย่างมากที่จะเขียนจดหมายรับรองให้แก่... ในจดหมายฉบับนี้ฉันขอแสดงความนับถือและความพึงพอใจให้แก่บุคคลที่อุทิศตนให้แก่บริษัทของฉัน
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
ใช้เพื่อเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนใดคนหนึ่งนั้นรู้สึกดีในการได้ร่วมงานกับคนที่เธอกำลังเขียนถึง
ฉันไม่รู้สึกลังเลในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...เลย
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อคนๆหนึ่งรู้สึกยินดีกับสิ่งที่คนๆหนึ่งเขียนถึงเขา
รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อพวกเขารู้สึกยินดีเกี่ยวกับคนที่เขากำลังเขียนถึง
ได้รู้จัก...ตั้งแต่...เมื่อเขา/เธอสมัครเข้าคลาสเรียนของฉัน/ได้เข้าทำงานที่...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
ฉันได้รู้จัก...มาทั้งหมด...เดือน/ปีในฐานะของ...ที่...
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
ฉันเป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงาน/อาจารย์ตั้งแต่...ถึง...
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
...ได้ทำงานกับฉันในหลากหลายโครงการในฐานะ...และวัดจากผลงานของเขา/เธอ ฉันสามารถจัดอันดับให้เขา/เธอเป็น...ที่ดีที่สุดที่เราเคยมีมา
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
ใช้เพื่อเป็นการเปิดสำนวนเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความพึงพอใจกับการทำงานกับคนที่พวกเขากำลังเขียนถึง

จดหมายอ้างอิง - ทักษะ

ตั้งแต่การเริ่มต้นการทำงาน ฉันคิดว่าเขา/เธอนั้นเป็นคนที่...
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
ใช้เพื่ออธิบายมุมมองทางบวกของบุคลิกนิสัยของผู้สมัคร
...จัดเขา/เธอโดยจำแนกจาก...
...distinguished himself / herself by…
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งดีๆที่เขา/เธออุทิศให้แก่บริษัท
ความสามารถพิเศษของเขา/เธอนั้นอยู่ที่...
His / her greatest talent is / lies in…
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดแข็งของเขาเหล่านั้น
เขา/เธอนั้นมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
He / she is a creative problem-solver.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความพร้อมและแก้ปัญหาต่างๆได้
เขา/เธอมีความสามารถหลากหลายเป็นอย่างมาก
He / she has a broad range of skills.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีทักษะต่างๆรอบตัวมากมาย
เขา/เธอสามารถสื่อสารได้อย่างแจ่มชัด
He / she communicates his / her ideas clearly.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความสามารถในการสื่อสาร
เขา/เธอมีความรับผิดชอบ
He / she handles responsibility well.
ใช้เพื่อบรรยายผู้สมัครที่มีความสามารถในการจัดการทีมหรือโครงการได้ภายใต้แรงกดดัน
เขา/เธอมีความรู้กว้างขวางมากเกี่ยวกับ...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
ใช้เพื่ออธิบายทักษะอะไรบ้างที่ผู้สมัครสามารถให้ได้
เขาสามารถจับแนวคิดได้อย่างรวดเร็วและยอมรับคำติชมเกี่ยวกับผลงานของเขา
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
ใช้เพื่อชื่นชมผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็น
ฉันต้องการจะกล่าวตรงนี้ว่า...นั้นมีทักษะในการ...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความสามารถของผู้สมัครในการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
ความสามารถของเขาและเธอในการ...นั้นมีค่าเป็นอย่างมาก
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
ใช้เพื่ออธิบายคุณสมบัติที่ดีที่สุดของผู้สมัคร
เขาและเธอมีบทบาทเป็นอย่างมากในการ...
He / she always takes an active role in… .
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่ต้องการมีส่วนร่วมในการทำงาน
เขา/เธอทำงานเสร็จตามเวลา เมื่อเขา/เธอมีคำถามเกี่ยวกับงาน เขาและเธอจะถามและแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
ใช้เพื่อยกย่องผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเขาหรือเธอ

จดหมายอ้างอิง - ความรับผิดชอบงาน

ในระหว่างที่เขาและเธอทำงานกับเรา ความรับผิดชอบของเขาประกอบไปด้วย...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครทำต้องทำในแต่ละส่วน
ความรับผิดชอบหลักๆของเขา/เธอคือ...
His / her main responsibilities were…
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดงานที่ผู้สมัครต้องทำ
งานทุกอาทิตย์ของเขาประกอบไปด้วย...
His / her weekly tasks involved…
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครต้องทำ

จดหมายอ้างอิง - การประเมิน

ฉันอยากจะพูดว่าฉันมีความสนุกสนานเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับ...เขา/เธอนั้นเป็นคนฉลาด จริงใจและเชื่อถือได้
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
ผลงานของเขา/เธอในบริษัทนี้นั้นดีเป็นอย่างมากซึ่งนั้นเป็นสิ่งบ่งชี้ที่บอกว่าเขาเป็นบุคคลที่มีค่าในบริษัทของคุณ
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
ในความคิดเห็นของฉัน ...เป็นคนที่ทำงานหนักที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับงานที่ทำ
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
...ได้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องๆเรื่องมาก
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
จุดอ่อนที่ฉันสังเกตได้จากผลงานของเขาคือ...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
ใช้เพื่อให้มุมมองแก้ไขแก่ผู้สมัคร
ฉันเชื่อว่า...ฉันมีความสามารถเหนือผู้สมัครคนอื่นๆเพราะ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
ใช้เพื่อแนะนำสิ่งต่างๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นการพัฒนาผู้สมัคร

จดหมายอ้างอิง - การปิดท้าย

...จะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมของคุณเป็นอย่างมาก ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันได้
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
ฉันแนะนำ...เป็นอย่างมาก เขา/เธอจะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมเป็นอย่างมาก
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
ฉันมีความมั่นใจว่า...จะเป็นคนที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ฉันแนะนำเขา/เธอเป็นอย่างสูง
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
ฉันได้ทำการเขียนรับรองเขาอย่างดีเยี่ยม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
ใช้เมื่อต้องการปิดท้ายจดหมาย
ฉันมีความคิดว่าความสามารถของเขาในการ...นั้นเป็นจุดแข็งของเขาที่ทำให้เขาสามารถสานต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยของคุณ ซึ่งเป็นสถานที่เขาสามารถพัฒนาความสามารถของเขาได้
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
มันเป็นความพึงพอใจของฉันเป็นอย่างมากที่จะรับรองเขา ฉันหวังว่าข้อมูลเหล่านี้นั้นจะมีประโยชน์สำหรับคุณ
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
ฉันแนะนำ....อย่างเต็มหัวใจ เนื่องจากเขาเป็นคนที่มีความสามารถเป็นอย่างมาก
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
ใช้ในการปิดจดหมายอ้างอิง
น้อยคนมากที่ฉันจะแนะนำหรืออ้างอิงให้แก่ใครสักคน แต่ในกรณีของ....แล้วนั้นเป็นข้อยกเว้น
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงอย่างสุภาพ
ฉันนับถือ...ในฐานะเพื่อนร่วมงาน แต่ฉันสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาว่า ฉันไม่สามารถแนะนำเขาหรือเธอเข้าทำงานในบริษัทของคุณ
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
ใช้เมื่อคนๆหนึ่งนั้นเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง
ฉันจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมจากคุณ
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอย่างสุภาพ
คุณสามารถติดต่อฉันได้โดยจดหมาย/อีเมลถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิง