ภาษาโรมาเนีย | สำนวน - การสมัครงาน | จดหมายอ้างอิง

จดหมายอ้างอิง - การเปิด

Bäste herrn,
Stimate Domn,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Bästa frun,
Stimată Doamnă,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Bästa herr eller fru,
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้เพศ
Bästa herrar,
Stimați Domni,
ทางการ ใช้เมื่อเวลาบอกกล่าวถึงผู้คนหลายๆคนที่ไม่รู้จักหรือผู้คนทั้งแผนก
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
În atenția cui este interesat,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Bäste herr Smith,
Stimate Domnule Popescu,
ทางการ ชื่อผู้รับผู้ชาย รู้จักชื่อ
Bästa fru Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Bästa fröken Smith,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Bästa fru Smith,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้จักสถานะแต่งงาน
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการทำงานกับคนที่เธอกำลังเขียนหาถึง
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
ใช้ในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
ใช้สำหรับเป็นสำนวนการเปิดเริ่มต้นเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความสุขกับการร่วมงานกับบุคคลที่เขาหรือเธอเขียนถึง
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการได้ทำงานร่วมกับคนที่พวกเขาเขียนถึง
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
ใช้เพื่อเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนใดคนหนึ่งนั้นรู้สึกดีในการได้ร่วมงานกับคนที่เธอกำลังเขียนถึง
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อคนๆหนึ่งรู้สึกยินดีกับสิ่งที่คนๆหนึ่งเขียนถึงเขา
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อพวกเขารู้สึกยินดีเกี่ยวกับคนที่เขากำลังเขียนถึง
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
ใช้เพื่อเป็นการเปิดสำนวนเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความพึงพอใจกับการทำงานกับคนที่พวกเขากำลังเขียนถึง

จดหมายอ้างอิง - ทักษะ

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
ใช้เพื่ออธิบายมุมมองทางบวกของบุคลิกนิสัยของผู้สมัคร
... utmärkte sig genom att ...
... s-a distins prin.... .
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งดีๆที่เขา/เธออุทิศให้แก่บริษัท
Hens största talang är / finns inom ...
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดแข็งของเขาเหล่านั้น
Hen är en kreativ problemlösare.
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความพร้อมและแก้ปัญหาต่างๆได้
Hen har en bred kompetens.
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีทักษะต่างๆรอบตัวมากมาย
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
... își comunică ideile clar și univoc.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความสามารถในการสื่อสาร
Hen hanterar ansvar väl.
... face față cu ușurință responsabilităților.
ใช้เพื่อบรรยายผู้สมัครที่มีความสามารถในการจัดการทีมหรือโครงการได้ภายใต้แรงกดดัน
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
ใช้เพื่ออธิบายทักษะอะไรบ้างที่ผู้สมัครสามารถให้ได้
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
ใช้เพื่อชื่นชมผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็น
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความสามารถของผู้สมัครในการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
ใช้เพื่ออธิบายคุณสมบัติที่ดีที่สุดของผู้สมัคร
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่ต้องการมีส่วนร่วมในการทำงาน
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
ใช้เพื่อยกย่องผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเขาหรือเธอ

จดหมายอ้างอิง - ความรับผิดชอบงาน

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครทำต้องทำในแต่ละส่วน
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดงานที่ผู้สมัครต้องทำ
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครต้องทำ

จดหมายอ้างอิง - การประเมิน

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
ใช้เพื่อให้มุมมองแก้ไขแก่ผู้สมัคร
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
ใช้เพื่อแนะนำสิ่งต่างๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นการพัฒนาผู้สมัคร

จดหมายอ้างอิง - การปิดท้าย

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
ใช้เมื่อต้องการปิดท้ายจดหมาย
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
ใช้ในการปิดจดหมายอ้างอิง
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงอย่างสุภาพ
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
ใช้เมื่อคนๆหนึ่งนั้นเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอย่างสุภาพ
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิง