ภาษาญี่ปุ่น | สำนวน - การสมัครงาน | จดหมายอ้างอิง

จดหมายอ้างอิง - การเปิด

Distinguido Señor:
拝啓
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Distinguida Señora:
拝啓
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Distinguidos Señores:
拝啓
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้เพศ
Apreciados Señores:
拝啓
ทางการ ใช้เมื่อเวลาบอกกล่าวถึงผู้คนหลายๆคนที่ไม่รู้จักหรือผู้คนทั้งแผนก
A quien pueda interesar
関係者各位
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Apreciado Sr. Pérez:
拝啓
・・・・様
ทางการ ชื่อผู้รับผู้ชาย รู้จักชื่อ
Apreciada Sra. Pérez:
拝啓
・・・・様
ทางการ ผู้รับเพศหญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Apreciada Srta. Pérez:
拝啓
・・・・様
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Apreciada Sra. Pérez:
拝啓
・・・・様
ทางการ ผู้รับผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้จักสถานะแต่งงาน
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
・・・・を推薦できることをうれしく思います。
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการทำงานกับคนที่เธอกำลังเขียนหาถึง
Conocí a X en..., cuando se unió a...
・・・・とは、・・・・年に彼が・・・・に参加していた時に親しくなりました。
ใช้ในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
・・・・への応募に際し、・・・・から推薦状を書いてほしいとの依頼を受け、喜んで書かせていただいております。
ใช้สำหรับเป็นสำนวนการเปิดเริ่มต้นเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความสุขกับการร่วมงานกับบุคคลที่เขาหรือเธอเขียนถึง
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
・・・・年から、・・・・の上司となれたことは喜びでした。
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการได้ทำงานร่วมกับคนที่พวกเขาเขียนถึง
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
・・・・についての推薦辞を差し上げたく存じます。・・・・は私のグループで・・・・に貢献してきました。ここに積極的に推薦申し上げる次第です。
ใช้เพื่อเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนใดคนหนึ่งนั้นรู้สึกดีในการได้ร่วมงานกับคนที่เธอกำลังเขียนถึง
Puedo recomendar abiertamente a X...
・・・・を推薦申し上げる次第であります。
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อคนๆหนึ่งรู้สึกยินดีกับสิ่งที่คนๆหนึ่งเขียนถึงเขา
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
・・・・を喜んで推薦いたします。
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อพวกเขารู้สึกยินดีเกี่ยวกับคนที่เขากำลังเขียนถึง
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
・・・・を、彼/彼女が私のクラスに来た/・・・・で働き始めた・・・・年から知っており、・・・・
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
私が・・・・で・・・・の立場にいたときから・・・・を・・・・年間知っています。
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
私は・・・・年から・・・・年まで・・・・の上司/同僚/教師でした。
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
・・・・は・・・・として数々の私のプロジェクトに携わり、彼/彼女の仕事は・・・・として今までのどの学生よりも秀でておりました。
ใช้เพื่อเป็นการเปิดสำนวนเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความพึงพอใจกับการทำงานกับคนที่พวกเขากำลังเขียนถึง

จดหมายอ้างอิง - ทักษะ

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
私たちが協力し始めた時から、彼/彼女を・・・・という人間だとみなしています。
ใช้เพื่ออธิบายมุมมองทางบวกของบุคลิกนิสัยของผู้สมัคร
X se distinguió por su...
彼は・・・・によって有名になりました。
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งดีๆที่เขา/เธออุทิศให้แก่บริษัท
Su más considerable talento es...
彼の/彼女の素晴らしいところは・・・・です。
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดแข็งของเขาเหล่านั้น
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
彼/彼女は驚くべき方法で問題を解決します。
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความพร้อมและแก้ปัญหาต่างๆได้
Tiene una amplia gama de habilidades.
彼/彼女はさまざまな技術を持っています。
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีทักษะต่างๆรอบตัวมากมาย
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
彼/彼女は自分の意見をはっきり示します。
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความสามารถในการสื่อสาร
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
彼/彼女には責任感があります。
ใช้เพื่อบรรยายผู้สมัครที่มีความสามารถในการจัดการทีมหรือโครงการได้ภายใต้แรงกดดัน
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
彼/彼女は・・・・に関しての知識が豊富です。
ใช้เพื่ออธิบายทักษะอะไรบ้างที่ผู้สมัครสามารถให้ได้
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
彼は新しいコンセプトをすぐに把握し、彼の仕事に対しての建設的な批判や支持を素直に受け入れます。
ใช้เพื่อชื่นชมผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็น
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
・・・・は・・・・であり、・・・・する能力があります。
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความสามารถของผู้สมัครในการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
彼の/彼女の素晴らしい・・・・の才能ははかり知れません。
ใช้เพื่ออธิบายคุณสมบัติที่ดีที่สุดของผู้สมัคร
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
彼/彼女は常に・・・・として積極的に活動してきました。
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่ต้องการมีส่วนร่วมในการทำงาน
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
彼/彼女は期日内に仕事を終わらせ、課題について質問や疑問があるとはっきりとその旨を伝え、他の人が言いたくても言えないことについても言及します。
ใช้เพื่อยกย่องผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเขาหรือเธอ

จดหมายอ้างอิง - ความรับผิดชอบงาน

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
彼/彼女と一緒に仕事をしていた時、彼/彼女は・・・・。この職務には・・・・も含まれています。
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครทำต้องทำในแต่ละส่วน
Sus principales responsabilidades fueron...
彼/彼女の担当は・・・・でした。
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดงานที่ผู้สมัครต้องทำ
Sus tareas diarias involucraban...
彼/彼女の毎週の仕事には・・・・も含まれています。
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครต้องทำ

จดหมายอ้างอิง - การประเมิน

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
彼/彼女は信頼でき、知的でユーモアのセンスも持ち合わせているので、彼/彼女と働けたことは光栄でした。
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
彼/彼女のわが社での働きが、もし彼/彼女の貴社での働きを示すよい目休になったなら、彼/彼女はあなたのプログラムに最適な人材でしょう。
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
私の意見としましては、・・・・は努力家で自ら率先して行動し、プロジェクトの概要を常に正確に理解します。
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
・・・・は時代の流れをよく捉えた、クオリティーの高いものを生み出します。
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
彼/彼女の仕事について私が発見した唯一の弱点は、・・・・です。
ใช้เพื่อให้มุมมองแก้ไขแก่ผู้สมัคร
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
・・・・は・・・・のため他の応募者よりも優れていると確信しています。
ใช้เพื่อแนะนำสิ่งต่างๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นการพัฒนาผู้สมัคร

จดหมายอ้างอิง - การปิดท้าย

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
・・・・は貴社の事業に最適な人材です。もしさらに詳しい情報が必要な場合はメールまたは電話でご連絡ください。
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
・・・・を強く推薦いたします。彼/彼女は貴社の事業に功績を残すでしょう。
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
・・・・は多くの利益を生むであろうことを確信しております。彼/彼女を自信を持って推薦いたします。
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
彼/彼女を積極的に推薦いたします。もしも詳しい質問がある場合はメールもしくは電話でご連絡下さい。
ใช้เมื่อต้องการปิดท้ายจดหมาย
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
彼/彼女の際立った・・・・の能力は素晴らしいものだと確信しています。彼/彼女がさらに知識や技能を身につけられる場所である貴院への入学を強く推薦いたします。
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
彼/彼女を喜んで推薦致します。この情報が役に立つものであることを願っております。
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
有望な人材として・・・・・を強く推薦いたします。
ใช้ในการปิดจดหมายอ้างอิง
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
指定がない人物を推薦することはめったにしないのですが、・・・・の場合は喜んで推薦いたします。
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงอย่างสุภาพ
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
・・・・を同僚として尊敬しています。しかし正直なところ、彼/彼女は貴社に最適な人材ではないということを懸念致しております。
ใช้เมื่อคนๆหนึ่งนั้นเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
より詳細な質問にも喜んでお答えいたします。
ใช้เพื่อปิดจดหมายอย่างสุภาพ
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
もしも質問がある場合は文書もしくはメールでご連絡ください。
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิง