ภาษาอังกฤษ | สำนวน - การสมัครงาน | จดหมายอ้างอิง

จดหมายอ้างอิง - การเปิด

Distinguido Señor:
Dear Sir,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Distinguida Señora:
Dear Madam,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Distinguidos Señores:
Dear Sir / Madam,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้เพศ
Apreciados Señores:
Dear Sirs,
ทางการ ใช้เมื่อเวลาบอกกล่าวถึงผู้คนหลายๆคนที่ไม่รู้จักหรือผู้คนทั้งแผนก
A quien pueda interesar
To whom it may concern,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Apreciado Sr. Pérez:
Dear Mr. Smith,
ทางการ ชื่อผู้รับผู้ชาย รู้จักชื่อ
Apreciada Sra. Pérez:
Dear Mrs. Smith,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Apreciada Srta. Pérez:
Dear Miss Smith,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Apreciada Sra. Pérez:
Dear Ms. Smith,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้จักสถานะแต่งงาน
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
I am delighted to be called upon as a reference for…
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการทำงานกับคนที่เธอกำลังเขียนหาถึง
Conocí a X en..., cuando se unió a...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
ใช้ในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
ใช้สำหรับเป็นสำนวนการเปิดเริ่มต้นเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความสุขกับการร่วมงานกับบุคคลที่เขาหรือเธอเขียนถึง
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการได้ทำงานร่วมกับคนที่พวกเขาเขียนถึง
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
ใช้เพื่อเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนใดคนหนึ่งนั้นรู้สึกดีในการได้ร่วมงานกับคนที่เธอกำลังเขียนถึง
Puedo recomendar abiertamente a X...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อคนๆหนึ่งรู้สึกยินดีกับสิ่งที่คนๆหนึ่งเขียนถึงเขา
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อพวกเขารู้สึกยินดีเกี่ยวกับคนที่เขากำลังเขียนถึง
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
ใช้เพื่อเป็นการเปิดสำนวนเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความพึงพอใจกับการทำงานกับคนที่พวกเขากำลังเขียนถึง

จดหมายอ้างอิง - ทักษะ

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
ใช้เพื่ออธิบายมุมมองทางบวกของบุคลิกนิสัยของผู้สมัคร
X se distinguió por su...
...distinguished himself / herself by…
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งดีๆที่เขา/เธออุทิศให้แก่บริษัท
Su más considerable talento es...
His / her greatest talent is / lies in…
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดแข็งของเขาเหล่านั้น
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
He / she is a creative problem-solver.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความพร้อมและแก้ปัญหาต่างๆได้
Tiene una amplia gama de habilidades.
He / she has a broad range of skills.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีทักษะต่างๆรอบตัวมากมาย
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
He / she communicates his / her ideas clearly.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความสามารถในการสื่อสาร
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
He / she handles responsibility well.
ใช้เพื่อบรรยายผู้สมัครที่มีความสามารถในการจัดการทีมหรือโครงการได้ภายใต้แรงกดดัน
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
ใช้เพื่ออธิบายทักษะอะไรบ้างที่ผู้สมัครสามารถให้ได้
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
ใช้เพื่อชื่นชมผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็น
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความสามารถของผู้สมัครในการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
ใช้เพื่ออธิบายคุณสมบัติที่ดีที่สุดของผู้สมัคร
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
He / she always takes an active role in… .
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่ต้องการมีส่วนร่วมในการทำงาน
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
ใช้เพื่อยกย่องผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเขาหรือเธอ

จดหมายอ้างอิง - ความรับผิดชอบงาน

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครทำต้องทำในแต่ละส่วน
Sus principales responsabilidades fueron...
His / her main responsibilities were…
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดงานที่ผู้สมัครต้องทำ
Sus tareas diarias involucraban...
His / her weekly tasks involved…
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครต้องทำ

จดหมายอ้างอิง - การประเมิน

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
ใช้เพื่อให้มุมมองแก้ไขแก่ผู้สมัคร
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
ใช้เพื่อแนะนำสิ่งต่างๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นการพัฒนาผู้สมัคร

จดหมายอ้างอิง - การปิดท้าย

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
ใช้เมื่อต้องการปิดท้ายจดหมาย
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
ใช้ในการปิดจดหมายอ้างอิง
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงอย่างสุภาพ
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
ใช้เมื่อคนๆหนึ่งนั้นเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอย่างสุภาพ
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิง