ภาษาสเปน | สำนวน - การสมัครงาน | จดหมายอ้างอิง

จดหมายอ้างอิง - การเปิด

Уважаемый...
Distinguido Señor:
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Уважаемая...
Distinguida Señora:
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Уважаемые...
Distinguidos Señores:
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้เพศ
Уважаемые...
Apreciados Señores:
ทางการ ใช้เมื่อเวลาบอกกล่าวถึงผู้คนหลายๆคนที่ไม่รู้จักหรือผู้คนทั้งแผนก
Уважаемые...
A quien pueda interesar
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Уважаемый г-н Смидт
Apreciado Sr. Pérez:
ทางการ ชื่อผู้รับผู้ชาย รู้จักชื่อ
Уважаемая г-жа Смидт
Apreciada Sra. Pérez:
ทางการ ผู้รับเพศหญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Уважаемая г-жа Смидт
Apreciada Srta. Pérez:
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Уважаемая г-жа Смидт
Apreciada Sra. Pérez:
ทางการ ผู้รับผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้จักสถานะแต่งงาน
Для меня честь давать рекомендации ...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการทำงานกับคนที่เธอกำลังเขียนหาถึง
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
ใช้ในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
ใช้สำหรับเป็นสำนวนการเปิดเริ่มต้นเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความสุขกับการร่วมงานกับบุคคลที่เขาหรือเธอเขียนถึง
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการได้ทำงานร่วมกับคนที่พวกเขาเขียนถึง
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
ใช้เพื่อเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนใดคนหนึ่งนั้นรู้สึกดีในการได้ร่วมงานกับคนที่เธอกำลังเขียนถึง
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Puedo recomendar abiertamente a X...
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อคนๆหนึ่งรู้สึกยินดีกับสิ่งที่คนๆหนึ่งเขียนถึงเขา
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อพวกเขารู้สึกยินดีเกี่ยวกับคนที่เขากำลังเขียนถึง
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
ใช้เพื่อเป็นการเปิดสำนวนเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความพึงพอใจกับการทำงานกับคนที่พวกเขากำลังเขียนถึง

จดหมายอ้างอิง - ทักษะ

С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
ใช้เพื่ออธิบายมุมมองทางบวกของบุคลิกนิสัยของผู้สมัคร
... показал себя как...
X se distinguió por su...
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งดีๆที่เขา/เธออุทิศให้แก่บริษัท
Его/ее главным талантом является...
Su más considerable talento es...
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดแข็งของเขาเหล่านั้น
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความพร้อมและแก้ปัญหาต่างๆได้
Круг его/ее умений очень широк
Tiene una amplia gama de habilidades.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีทักษะต่างๆรอบตัวมากมาย
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความสามารถในการสื่อสาร
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
ใช้เพื่อบรรยายผู้สมัครที่มีความสามารถในการจัดการทีมหรือโครงการได้ภายใต้แรงกดดัน
Он/она хорошо разбирается в...
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
ใช้เพื่ออธิบายทักษะอะไรบ้างที่ผู้สมัครสามารถให้ได้
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
ใช้เพื่อชื่นชมผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็น
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความสามารถของผู้สมัครในการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
ใช้เพื่ออธิบายคุณสมบัติที่ดีที่สุดของผู้สมัคร
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่ต้องการมีส่วนร่วมในการทำงาน
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
ใช้เพื่อยกย่องผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเขาหรือเธอ

จดหมายอ้างอิง - ความรับผิดชอบงาน

За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครทำต้องทำในแต่ละส่วน
Его/ее главными обязанностями было...
Sus principales responsabilidades fueron...
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดงานที่ผู้สมัครต้องทำ
Его/ее еженедельные задачи включали...
Sus tareas diarias involucraban...
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครต้องทำ

จดหมายอ้างอิง - การประเมิน

Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
ใช้เพื่อให้มุมมองแก้ไขแก่ผู้สมัคร
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
ใช้เพื่อแนะนำสิ่งต่างๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นการพัฒนาผู้สมัคร

จดหมายอ้างอิง - การปิดท้าย

... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
ใช้เมื่อต้องการปิดท้ายจดหมาย
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
ใช้ในการปิดจดหมายอ้างอิง
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงอย่างสุภาพ
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
ใช้เมื่อคนๆหนึ่งนั้นเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอย่างสุภาพ
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิง