ภาษาฮังกาเรี่ยน | สำนวน - การสมัครงาน | จดหมายอ้างอิง

จดหมายอ้างอิง - การเปิด

Уважаемый...
Tisztelt Uram!
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Уважаемая...
Tisztelt Hölgyem!
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Уважаемые...
Tisztelt Hölgyem/Uram!
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้เพศ
Уважаемые...
Tisztelt Uraim!
ทางการ ใช้เมื่อเวลาบอกกล่าวถึงผู้คนหลายๆคนที่ไม่รู้จักหรือผู้คนทั้งแผนก
Уважаемые...
Tisztelt Hölygem/Uram!
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Уважаемый г-н Смидт
Tisztelt Smith Úr!
ทางการ ชื่อผู้รับผู้ชาย รู้จักชื่อ
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
ทางการ ผู้รับเพศหญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztelt Smith Asszony!
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztelt Smith Asszony
ทางการ ผู้รับผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้จักสถานะแต่งงาน
Для меня честь давать рекомендации ...
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการทำงานกับคนที่เธอกำลังเขียนหาถึง
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
ใช้ในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
ใช้สำหรับเป็นสำนวนการเปิดเริ่มต้นเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความสุขกับการร่วมงานกับบุคคลที่เขาหรือเธอเขียนถึง
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการได้ทำงานร่วมกับคนที่พวกเขาเขียนถึง
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
ใช้เพื่อเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนใดคนหนึ่งนั้นรู้สึกดีในการได้ร่วมงานกับคนที่เธอกำลังเขียนถึง
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อคนๆหนึ่งรู้สึกยินดีกับสิ่งที่คนๆหนึ่งเขียนถึงเขา
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อพวกเขารู้สึกยินดีเกี่ยวกับคนที่เขากำลังเขียนถึง
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
ใช้เพื่อเป็นการเปิดสำนวนเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความพึงพอใจกับการทำงานกับคนที่พวกเขากำลังเขียนถึง

จดหมายอ้างอิง - ทักษะ

С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
ใช้เพื่ออธิบายมุมมองทางบวกของบุคลิกนิสัยของผู้สมัคร
... показал себя как...
...megkülönböztette magát a ...
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งดีๆที่เขา/เธออุทิศให้แก่บริษัท
Его/ее главным талантом является...
A legnagyobb erőssége a ...
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดแข็งของเขาเหล่านั้น
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
... kreatív problémamegoldó
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความพร้อมและแก้ปัญหาต่างๆได้
Круг его/ее умений очень широк
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีทักษะต่างๆรอบตัวมากมาย
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความสามารถในการสื่อสาร
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Jól kezeli a felelősséget is.
ใช้เพื่อบรรยายผู้สมัครที่มีความสามารถในการจัดการทีมหรือโครงการได้ภายใต้แรงกดดัน
Он/она хорошо разбирается в...
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
ใช้เพื่ออธิบายทักษะอะไรบ้างที่ผู้สมัครสามารถให้ได้
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
ใช้เพื่อชื่นชมผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็น
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความสามารถของผู้สมัครในการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
ใช้เพื่ออธิบายคุณสมบัติที่ดีที่สุดของผู้สมัคร
Он/она всегда принимает активную позицию в...
... mindig aktív szerepet vállal a ...
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่ต้องการมีส่วนร่วมในการทำงาน
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
ใช้เพื่อยกย่องผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเขาหรือเธอ

จดหมายอ้างอิง - ความรับผิดชอบงาน

За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครทำต้องทำในแต่ละส่วน
Его/ее главными обязанностями было...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดงานที่ผู้สมัครต้องทำ
Его/ее еженедельные задачи включали...
Heti feladatai magába foglalták a ...
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครต้องทำ

จดหมายอ้างอิง - การประเมิน

Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
ใช้เพื่อให้มุมมองแก้ไขแก่ผู้สมัคร
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
ใช้เพื่อแนะนำสิ่งต่างๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นการพัฒนาผู้สมัคร

จดหมายอ้างอิง - การปิดท้าย

... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
ใช้เมื่อต้องการปิดท้ายจดหมาย
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
ใช้ในการปิดจดหมายอ้างอิง
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงอย่างสุภาพ
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
ใช้เมื่อคนๆหนึ่งนั้นเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอย่างสุภาพ
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิง