ภาษาฟินนิช | สำนวน - การสมัครงาน | จดหมายอ้างอิง

จดหมายอ้างอิง - การเปิด

Уважаемый...
Hyvä Herra,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Уважаемая...
Hyvä Rouva
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Уважаемые...
Hyvä Herra / Rouva
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้เพศ
Уважаемые...
Hyvät vastaanottajat,
ทางการ ใช้เมื่อเวลาบอกกล่าวถึงผู้คนหลายๆคนที่ไม่รู้จักหรือผู้คนทั้งแผนก
Уважаемые...
Hyvät vastaanottajat,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Уважаемый г-н Смидт
Hyvä herra Smith,
ทางการ ชื่อผู้รับผู้ชาย รู้จักชื่อ
Уважаемая г-жа Смидт
Hyvä rouva Smith,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Уважаемая г-жа Смидт
Hyvä neiti Smith,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Уважаемая г-жа Смидт
Hyvä neiti / rouva Smith,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้จักสถานะแต่งงาน
Для меня честь давать рекомендации ...
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการทำงานกับคนที่เธอกำลังเขียนหาถึง
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
ใช้ในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
ใช้สำหรับเป็นสำนวนการเปิดเริ่มต้นเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความสุขกับการร่วมงานกับบุคคลที่เขาหรือเธอเขียนถึง
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการได้ทำงานร่วมกับคนที่พวกเขาเขียนถึง
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
ใช้เพื่อเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนใดคนหนึ่งนั้นรู้สึกดีในการได้ร่วมงานกับคนที่เธอกำลังเขียนถึง
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อคนๆหนึ่งรู้สึกยินดีกับสิ่งที่คนๆหนึ่งเขียนถึงเขา
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อพวกเขารู้สึกยินดีเกี่ยวกับคนที่เขากำลังเขียนถึง
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
ใช้เพื่อเป็นการเปิดสำนวนเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความพึงพอใจกับการทำงานกับคนที่พวกเขากำลังเขียนถึง

จดหมายอ้างอิง - ทักษะ

С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
ใช้เพื่ออธิบายมุมมองทางบวกของบุคลิกนิสัยของผู้สมัคร
... показал себя как...
...erottautui hyvillä...
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งดีๆที่เขา/เธออุทิศให้แก่บริษัท
Его/ее главным талантом является...
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดแข็งของเขาเหล่านั้น
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Hän on luova ongelmanratkaisija
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความพร้อมและแก้ปัญหาต่างๆได้
Круг его/ее умений очень широк
Hänellä on laajat taidot
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีทักษะต่างๆรอบตัวมากมาย
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความสามารถในการสื่อสาร
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Hän on luotettava henkilö
ใช้เพื่อบรรยายผู้สมัครที่มีความสามารถในการจัดการทีมหรือโครงการได้ภายใต้แรงกดดัน
Он/она хорошо разбирается в...
Hänellä on hyvä tietämys...
ใช้เพื่ออธิบายทักษะอะไรบ้างที่ผู้สมัครสามารถให้ได้
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
ใช้เพื่อชื่นชมผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็น
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความสามารถของผู้สมัครในการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
ใช้เพื่ออธิบายคุณสมบัติที่ดีที่สุดของผู้สมัคร
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่ต้องการมีส่วนร่วมในการทำงาน
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
ใช้เพื่อยกย่องผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเขาหรือเธอ

จดหมายอ้างอิง - ความรับผิดชอบงาน

За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครทำต้องทำในแต่ละส่วน
Его/ее главными обязанностями было...
Hänen päävastuualueensa olivat...
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดงานที่ผู้สมัครต้องทำ
Его/ее еженедельные задачи включали...
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครต้องทำ

จดหมายอ้างอิง - การประเมิน

Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
ใช้เพื่อให้มุมมองแก้ไขแก่ผู้สมัคร
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
ใช้เพื่อแนะนำสิ่งต่างๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นการพัฒนาผู้สมัคร

จดหมายอ้างอิง - การปิดท้าย

... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
ใช้เมื่อต้องการปิดท้ายจดหมาย
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
ใช้ในการปิดจดหมายอ้างอิง
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงอย่างสุภาพ
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
ใช้เมื่อคนๆหนึ่งนั้นเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
ใช้เพื่อปิดจดหมายอย่างสุภาพ
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิง