ภาษาโปรตุเกส | สำนวน - การสมัครงาน | จดหมายอ้างอิง

จดหมายอ้างอิง - การเปิด

拝啓
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
拝啓
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
拝啓
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้เพศ
拝啓
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
ทางการ ใช้เมื่อเวลาบอกกล่าวถึงผู้คนหลายๆคนที่ไม่รู้จักหรือผู้คนทั้งแผนก
関係者各位
A quem possa interessar,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
拝啓
・・・・様
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
ทางการ ชื่อผู้รับผู้ชาย รู้จักชื่อ
拝啓
・・・・様
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
拝啓
・・・・様
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
拝啓
・・・・様
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้จักสถานะแต่งงาน
・・・・を推薦できることをうれしく思います。
É com satisfação que forneço referências sobre...
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการทำงานกับคนที่เธอกำลังเขียนหาถึง
・・・・とは、・・・・年に彼が・・・・に参加していた時に親しくなりました。
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
ใช้ในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
・・・・への応募に際し、・・・・から推薦状を書いてほしいとの依頼を受け、喜んで書かせていただいております。
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
ใช้สำหรับเป็นสำนวนการเปิดเริ่มต้นเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความสุขกับการร่วมงานกับบุคคลที่เขาหรือเธอเขียนถึง
・・・・年から、・・・・の上司となれたことは喜びでした。
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการได้ทำงานร่วมกับคนที่พวกเขาเขียนถึง
・・・・についての推薦辞を差し上げたく存じます。・・・・は私のグループで・・・・に貢献してきました。ここに積極的に推薦申し上げる次第です。
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
ใช้เพื่อเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนใดคนหนึ่งนั้นรู้สึกดีในการได้ร่วมงานกับคนที่เธอกำลังเขียนถึง
・・・・を推薦申し上げる次第であります。
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อคนๆหนึ่งรู้สึกยินดีกับสิ่งที่คนๆหนึ่งเขียนถึงเขา
・・・・を喜んで推薦いたします。
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อพวกเขารู้สึกยินดีเกี่ยวกับคนที่เขากำลังเขียนถึง
・・・・を、彼/彼女が私のクラスに来た/・・・・で働き始めた・・・・年から知っており、・・・・
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
私が・・・・で・・・・の立場にいたときから・・・・を・・・・年間知っています。
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
私は・・・・年から・・・・年まで・・・・の上司/同僚/教師でした。
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
・・・・は・・・・として数々の私のプロジェクトに携わり、彼/彼女の仕事は・・・・として今までのどの学生よりも秀でておりました。
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
ใช้เพื่อเป็นการเปิดสำนวนเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความพึงพอใจกับการทำงานกับคนที่พวกเขากำลังเขียนถึง

จดหมายอ้างอิง - ทักษะ

私たちが協力し始めた時から、彼/彼女を・・・・という人間だとみなしています。
Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
ใช้เพื่ออธิบายมุมมองทางบวกของบุคลิกนิสัยของผู้สมัคร
彼は・・・・によって有名になりました。
... distinguiu-se por ...
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งดีๆที่เขา/เธออุทิศให้แก่บริษัท
彼の/彼女の素晴らしいところは・・・・です。
O seu maior talento é ...
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดแข็งของเขาเหล่านั้น
彼/彼女は驚くべき方法で問題を解決します。
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความพร้อมและแก้ปัญหาต่างๆได้
彼/彼女はさまざまな技術を持っています。
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีทักษะต่างๆรอบตัวมากมาย
彼/彼女は自分の意見をはっきり示します。
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความสามารถในการสื่อสาร
彼/彼女には責任感があります。
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
ใช้เพื่อบรรยายผู้สมัครที่มีความสามารถในการจัดการทีมหรือโครงการได้ภายใต้แรงกดดัน
彼/彼女は・・・・に関しての知識が豊富です。
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
ใช้เพื่ออธิบายทักษะอะไรบ้างที่ผู้สมัครสามารถให้ได้
彼は新しいコンセプトをすぐに把握し、彼の仕事に対しての建設的な批判や支持を素直に受け入れます。
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
ใช้เพื่อชื่นชมผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็น
・・・・は・・・・であり、・・・・する能力があります。
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความสามารถของผู้สมัครในการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
彼の/彼女の素晴らしい・・・・の才能ははかり知れません。
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
ใช้เพื่ออธิบายคุณสมบัติที่ดีที่สุดของผู้สมัคร
彼/彼女は常に・・・・として積極的に活動してきました。
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่ต้องการมีส่วนร่วมในการทำงาน
彼/彼女は期日内に仕事を終わらせ、課題について質問や疑問があるとはっきりとその旨を伝え、他の人が言いたくても言えないことについても言及します。
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
ใช้เพื่อยกย่องผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเขาหรือเธอ

จดหมายอ้างอิง - ความรับผิดชอบงาน

彼/彼女と一緒に仕事をしていた時、彼/彼女は・・・・。この職務には・・・・も含まれています。
Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครทำต้องทำในแต่ละส่วน
彼/彼女の担当は・・・・でした。
Suas principais responsabilidades eram...
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดงานที่ผู้สมัครต้องทำ
彼/彼女の毎週の仕事には・・・・も含まれています。
Suas tarefas semanais consistiam em ...
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครต้องทำ

จดหมายอ้างอิง - การประเมิน

彼/彼女は信頼でき、知的でユーモアのセンスも持ち合わせているので、彼/彼女と働けたことは光栄でした。
Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
彼/彼女のわが社での働きが、もし彼/彼女の貴社での働きを示すよい目休になったなら、彼/彼女はあなたのプログラムに最適な人材でしょう。
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
私の意見としましては、・・・・は努力家で自ら率先して行動し、プロジェクトの概要を常に正確に理解します。
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
・・・・は時代の流れをよく捉えた、クオリティーの高いものを生み出します。
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
彼/彼女の仕事について私が発見した唯一の弱点は、・・・・です。
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
ใช้เพื่อให้มุมมองแก้ไขแก่ผู้สมัคร
・・・・は・・・・のため他の応募者よりも優れていると確信しています。
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
ใช้เพื่อแนะนำสิ่งต่างๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นการพัฒนาผู้สมัคร

จดหมายอ้างอิง - การปิดท้าย

・・・・は貴社の事業に最適な人材です。もしさらに詳しい情報が必要な場合はメールまたは電話でご連絡ください。
... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
・・・・を強く推薦いたします。彼/彼女は貴社の事業に功績を残すでしょう。
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
・・・・は多くの利益を生むであろうことを確信しております。彼/彼女を自信を持って推薦いたします。
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
彼/彼女を積極的に推薦いたします。もしも詳しい質問がある場合はメールもしくは電話でご連絡下さい。
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
ใช้เมื่อต้องการปิดท้ายจดหมาย
彼/彼女の際立った・・・・の能力は素晴らしいものだと確信しています。彼/彼女がさらに知識や技能を身につけられる場所である貴院への入学を強く推薦いたします。
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
彼/彼女を喜んで推薦致します。この情報が役に立つものであることを願っております。
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
有望な人材として・・・・・を強く推薦いたします。
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
ใช้ในการปิดจดหมายอ้างอิง
指定がない人物を推薦することはめったにしないのですが、・・・・の場合は喜んで推薦いたします。
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงอย่างสุภาพ
・・・・を同僚として尊敬しています。しかし正直なところ、彼/彼女は貴社に最適な人材ではないということを懸念致しております。
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
ใช้เมื่อคนๆหนึ่งนั้นเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง
より詳細な質問にも喜んでお答えいたします。
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอย่างสุภาพ
もしも質問がある場合は文書もしくはメールでご連絡ください。
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิง