ภาษาเยอรมัน | สำนวน - การสมัครงาน | จดหมายอ้างอิง

จดหมายอ้างอิง - การเปิด

拝啓
Sehr geehrter Herr,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
拝啓
Sehr geehrte Frau,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
拝啓
Sehr geehrte Damen und Herren,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้เพศ
拝啓
Sehr geehrte Damen und Herren,
ทางการ ใช้เมื่อเวลาบอกกล่าวถึงผู้คนหลายๆคนที่ไม่รู้จักหรือผู้คนทั้งแผนก
関係者各位
Sehr geehrte Damen und Herren,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
拝啓
・・・・様
Sehr geehrter Herr Schmidt,
ทางการ ชื่อผู้รับผู้ชาย รู้จักชื่อ
拝啓
・・・・様
Sehr geehrte Frau Schmidt,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
拝啓
・・・・様
Sehr geehrte Frau Schmidt,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
拝啓
・・・・様
Sehr geehrte Frau Schmidt,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้จักสถานะแต่งงาน
・・・・を推薦できることをうれしく思います。
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการทำงานกับคนที่เธอกำลังเขียนหาถึง
・・・・とは、・・・・年に彼が・・・・に参加していた時に親しくなりました。
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
ใช้ในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
・・・・への応募に際し、・・・・から推薦状を書いてほしいとの依頼を受け、喜んで書かせていただいております。
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
ใช้สำหรับเป็นสำนวนการเปิดเริ่มต้นเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความสุขกับการร่วมงานกับบุคคลที่เขาหรือเธอเขียนถึง
・・・・年から、・・・・の上司となれたことは喜びでした。
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการได้ทำงานร่วมกับคนที่พวกเขาเขียนถึง
・・・・についての推薦辞を差し上げたく存じます。・・・・は私のグループで・・・・に貢献してきました。ここに積極的に推薦申し上げる次第です。
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
ใช้เพื่อเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนใดคนหนึ่งนั้นรู้สึกดีในการได้ร่วมงานกับคนที่เธอกำลังเขียนถึง
・・・・を推薦申し上げる次第であります。
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อคนๆหนึ่งรู้สึกยินดีกับสิ่งที่คนๆหนึ่งเขียนถึงเขา
・・・・を喜んで推薦いたします。
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อพวกเขารู้สึกยินดีเกี่ยวกับคนที่เขากำลังเขียนถึง
・・・・を、彼/彼女が私のクラスに来た/・・・・で働き始めた・・・・年から知っており、・・・・
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
私が・・・・で・・・・の立場にいたときから・・・・を・・・・年間知っています。
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
私は・・・・年から・・・・年まで・・・・の上司/同僚/教師でした。
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
・・・・は・・・・として数々の私のプロジェクトに携わり、彼/彼女の仕事は・・・・として今までのどの学生よりも秀でておりました。
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
ใช้เพื่อเป็นการเปิดสำนวนเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความพึงพอใจกับการทำงานกับคนที่พวกเขากำลังเขียนถึง

จดหมายอ้างอิง - ทักษะ

私たちが協力し始めた時から、彼/彼女を・・・・という人間だとみなしています。
Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
ใช้เพื่ออธิบายมุมมองทางบวกของบุคลิกนิสัยของผู้สมัคร
彼は・・・・によって有名になりました。
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งดีๆที่เขา/เธออุทิศให้แก่บริษัท
彼の/彼女の素晴らしいところは・・・・です。
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดแข็งของเขาเหล่านั้น
彼/彼女は驚くべき方法で問題を解決します。
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความพร้อมและแก้ปัญหาต่างๆได้
彼/彼女はさまざまな技術を持っています。
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีทักษะต่างๆรอบตัวมากมาย
彼/彼女は自分の意見をはっきり示します。
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความสามารถในการสื่อสาร
彼/彼女には責任感があります。
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
ใช้เพื่อบรรยายผู้สมัครที่มีความสามารถในการจัดการทีมหรือโครงการได้ภายใต้แรงกดดัน
彼/彼女は・・・・に関しての知識が豊富です。
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
ใช้เพื่ออธิบายทักษะอะไรบ้างที่ผู้สมัครสามารถให้ได้
彼は新しいコンセプトをすぐに把握し、彼の仕事に対しての建設的な批判や支持を素直に受け入れます。
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
ใช้เพื่อชื่นชมผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็น
・・・・は・・・・であり、・・・・する能力があります。
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความสามารถของผู้สมัครในการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
彼の/彼女の素晴らしい・・・・の才能ははかり知れません。
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
ใช้เพื่ออธิบายคุณสมบัติที่ดีที่สุดของผู้สมัคร
彼/彼女は常に・・・・として積極的に活動してきました。
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่ต้องการมีส่วนร่วมในการทำงาน
彼/彼女は期日内に仕事を終わらせ、課題について質問や疑問があるとはっきりとその旨を伝え、他の人が言いたくても言えないことについても言及します。
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
ใช้เพื่อยกย่องผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเขาหรือเธอ

จดหมายอ้างอิง - ความรับผิดชอบงาน

彼/彼女と一緒に仕事をしていた時、彼/彼女は・・・・。この職務には・・・・も含まれています。
Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครทำต้องทำในแต่ละส่วน
彼/彼女の担当は・・・・でした。
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดงานที่ผู้สมัครต้องทำ
彼/彼女の毎週の仕事には・・・・も含まれています。
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครต้องทำ

จดหมายอ้างอิง - การประเมิน

彼/彼女は信頼でき、知的でユーモアのセンスも持ち合わせているので、彼/彼女と働けたことは光栄でした。
Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
彼/彼女のわが社での働きが、もし彼/彼女の貴社での働きを示すよい目休になったなら、彼/彼女はあなたのプログラムに最適な人材でしょう。
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
私の意見としましては、・・・・は努力家で自ら率先して行動し、プロジェクトの概要を常に正確に理解します。
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
・・・・は時代の流れをよく捉えた、クオリティーの高いものを生み出します。
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
彼/彼女の仕事について私が発見した唯一の弱点は、・・・・です。
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
ใช้เพื่อให้มุมมองแก้ไขแก่ผู้สมัคร
・・・・は・・・・のため他の応募者よりも優れていると確信しています。
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
ใช้เพื่อแนะนำสิ่งต่างๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นการพัฒนาผู้สมัคร

จดหมายอ้างอิง - การปิดท้าย

・・・・は貴社の事業に最適な人材です。もしさらに詳しい情報が必要な場合はメールまたは電話でご連絡ください。
...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
・・・・を強く推薦いたします。彼/彼女は貴社の事業に功績を残すでしょう。
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
・・・・は多くの利益を生むであろうことを確信しております。彼/彼女を自信を持って推薦いたします。
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
彼/彼女を積極的に推薦いたします。もしも詳しい質問がある場合はメールもしくは電話でご連絡下さい。
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
ใช้เมื่อต้องการปิดท้ายจดหมาย
彼/彼女の際立った・・・・の能力は素晴らしいものだと確信しています。彼/彼女がさらに知識や技能を身につけられる場所である貴院への入学を強く推薦いたします。
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
彼/彼女を喜んで推薦致します。この情報が役に立つものであることを願っております。
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
有望な人材として・・・・・を強く推薦いたします。
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
ใช้ในการปิดจดหมายอ้างอิง
指定がない人物を推薦することはめったにしないのですが、・・・・の場合は喜んで推薦いたします。
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงอย่างสุภาพ
・・・・を同僚として尊敬しています。しかし正直なところ、彼/彼女は貴社に最適な人材ではないということを懸念致しております。
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
ใช้เมื่อคนๆหนึ่งนั้นเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง
より詳細な質問にも喜んでお答えいたします。
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอย่างสุภาพ
もしも質問がある場合は文書もしくはメールでご連絡ください。
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิง