ภาษาเดนิช | สำนวน - การสมัครงาน | จดหมายอ้างอิง

จดหมายอ้างอิง - การเปิด

Gentilissimo,
Kære Hr.,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Gentilissima,
Kære Fru.,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
A chi di competenza,
Kære Hr./Fru.,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้เพศ
Alla cortese attenzione di ...,
Kære Hr./Fru.,
ทางการ ใช้เมื่อเวลาบอกกล่าวถึงผู้คนหลายๆคนที่ไม่รู้จักหรือผู้คนทั้งแผนก
A chi di competenza,
Til hvem det vedkommer,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Gentilissimo Sig. Rossi,
Kære Hr. Smith,
ทางการ ชื่อผู้รับผู้ชาย รู้จักชื่อ
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Kære fru. Smith,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Gentilissima Sig.na Verdi,
Kære Frk. Smith,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Kære Fr. Smith,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้จักสถานะแต่งงาน
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Jeg er begejstret for at være reference for...
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการทำงานกับคนที่เธอกำลังเขียนหาถึง
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
ใช้ในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
ใช้สำหรับเป็นสำนวนการเปิดเริ่มต้นเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความสุขกับการร่วมงานกับบุคคลที่เขาหรือเธอเขียนถึง
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการได้ทำงานร่วมกับคนที่พวกเขาเขียนถึง
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
ใช้เพื่อเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนใดคนหนึ่งนั้นรู้สึกดีในการได้ร่วมงานกับคนที่เธอกำลังเขียนถึง
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อคนๆหนึ่งรู้สึกยินดีกับสิ่งที่คนๆหนึ่งเขียนถึงเขา
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อพวกเขารู้สึกยินดีเกี่ยวกับคนที่เขากำลังเขียนถึง
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
ใช้เพื่อเป็นการเปิดสำนวนเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความพึงพอใจกับการทำงานกับคนที่พวกเขากำลังเขียนถึง

จดหมายอ้างอิง - ทักษะ

Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
ใช้เพื่ออธิบายมุมมองทางบวกของบุคลิกนิสัยของผู้สมัคร
...si è distinto/a più volte per...
... adskilte sig selv ved at...
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งดีๆที่เขา/เธออุทิศให้แก่บริษัท
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Hans / hendes største talent er / ligger i...
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดแข็งของเขาเหล่านั้น
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Han / hun er en kreativ problemløser.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความพร้อมและแก้ปัญหาต่างๆได้
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีทักษะต่างๆรอบตัวมากมาย
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความสามารถในการสื่อสาร
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
ใช้เพื่อบรรยายผู้สมัครที่มีความสามารถในการจัดการทีมหรือโครงการได้ภายใต้แรงกดดัน
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Han / hun har en omfattende viden om... .
ใช้เพื่ออธิบายทักษะอะไรบ้างที่ผู้สมัครสามารถให้ได้
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
ใช้เพื่อชื่นชมผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็น
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความสามารถของผู้สมัครในการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
È estremamente portato per...
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
ใช้เพื่ออธิบายคุณสมบัติที่ดีที่สุดของผู้สมัคร
Ha sempre preso parte attiva in...
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่ต้องการมีส่วนร่วมในการทำงาน
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
ใช้เพื่อยกย่องผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเขาหรือเธอ

จดหมายอ้างอิง - ความรับผิดชอบงาน

Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครทำต้องทำในแต่ละส่วน
I suoi doveri principali erano:
Hans / hendes ansvarområder var...
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดงานที่ผู้สมัครต้องทำ
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครต้องทำ

จดหมายอ้างอิง - การประเมิน

Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
ใช้เพื่อให้มุมมองแก้ไขแก่ผู้สมัคร
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
ใช้เพื่อแนะนำสิ่งต่างๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นการพัฒนาผู้สมัคร

จดหมายอ้างอิง - การปิดท้าย

...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
ใช้เมื่อต้องการปิดท้ายจดหมาย
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
ใช้ในการปิดจดหมายอ้างอิง
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงอย่างสุภาพ
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
ใช้เมื่อคนๆหนึ่งนั้นเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอย่างสุภาพ
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิง