ภาษาโรมาเนีย | สำนวน - การสมัครงาน | จดหมายอ้างอิง

จดหมายอ้างอิง - การเปิด

Tisztelt Uram!
Stimate Domn,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Tisztelt Hölgyem!
Stimată Doamnă,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้เพศ
Tisztelt Uraim!
Stimați Domni,
ทางการ ใช้เมื่อเวลาบอกกล่าวถึงผู้คนหลายๆคนที่ไม่รู้จักหรือผู้คนทั้งแผนก
Tisztelt Hölygem/Uram!
În atenția cui este interesat,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Tisztelt Smith Úr!
Stimate Domnule Popescu,
ทางการ ชื่อผู้รับผู้ชาย รู้จักชื่อ
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Stimată Doamnă Popescu,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Tisztelt Smith Asszony!
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Tisztelt Smith Asszony
Stimată Doamnă Ştefănescu,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้จักสถานะแต่งงาน
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการทำงานกับคนที่เธอกำลังเขียนหาถึง
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
ใช้ในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
ใช้สำหรับเป็นสำนวนการเปิดเริ่มต้นเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความสุขกับการร่วมงานกับบุคคลที่เขาหรือเธอเขียนถึง
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการได้ทำงานร่วมกับคนที่พวกเขาเขียนถึง
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
ใช้เพื่อเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนใดคนหนึ่งนั้นรู้สึกดีในการได้ร่วมงานกับคนที่เธอกำลังเขียนถึง
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อคนๆหนึ่งรู้สึกยินดีกับสิ่งที่คนๆหนึ่งเขียนถึงเขา
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อพวกเขารู้สึกยินดีเกี่ยวกับคนที่เขากำลังเขียนถึง
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
ใช้เพื่อเป็นการเปิดสำนวนเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความพึงพอใจกับการทำงานกับคนที่พวกเขากำลังเขียนถึง

จดหมายอ้างอิง - ทักษะ

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
ใช้เพื่ออธิบายมุมมองทางบวกของบุคลิกนิสัยของผู้สมัคร
...megkülönböztette magát a ...
... s-a distins prin.... .
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งดีๆที่เขา/เธออุทิศให้แก่บริษัท
A legnagyobb erőssége a ...
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดแข็งของเขาเหล่านั้น
... kreatív problémamegoldó
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความพร้อมและแก้ปัญหาต่างๆได้
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีทักษะต่างๆรอบตัวมากมาย
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
... își comunică ideile clar și univoc.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความสามารถในการสื่อสาร
Jól kezeli a felelősséget is.
... face față cu ușurință responsabilităților.
ใช้เพื่อบรรยายผู้สมัครที่มีความสามารถในการจัดการทีมหรือโครงการได้ภายใต้แรงกดดัน
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
ใช้เพื่ออธิบายทักษะอะไรบ้างที่ผู้สมัครสามารถให้ได้
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
ใช้เพื่อชื่นชมผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็น
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความสามารถของผู้สมัครในการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
ใช้เพื่ออธิบายคุณสมบัติที่ดีที่สุดของผู้สมัคร
... mindig aktív szerepet vállal a ...
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่ต้องการมีส่วนร่วมในการทำงาน
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
ใช้เพื่อยกย่องผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเขาหรือเธอ

จดหมายอ้างอิง - ความรับผิดชอบงาน

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครทำต้องทำในแต่ละส่วน
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดงานที่ผู้สมัครต้องทำ
Heti feladatai magába foglalták a ...
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครต้องทำ

จดหมายอ้างอิง - การประเมิน

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
ใช้เพื่อให้มุมมองแก้ไขแก่ผู้สมัคร
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
ใช้เพื่อแนะนำสิ่งต่างๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นการพัฒนาผู้สมัคร

จดหมายอ้างอิง - การปิดท้าย

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
ใช้เมื่อต้องการปิดท้ายจดหมาย
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
ใช้ในการปิดจดหมายอ้างอิง
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงอย่างสุภาพ
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
ใช้เมื่อคนๆหนึ่งนั้นเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอย่างสุภาพ
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิง