ภาษาฮังกาเรี่ยน | สำนวน - การสมัครงาน | จดหมายอ้างอิง

จดหมายอ้างอิง - การเปิด

Sehr geehrter Herr,
Tisztelt Uram!
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Sehr geehrte Frau,
Tisztelt Hölgyem!
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Sehr geehrte Damen und Herren,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้เพศ
Sehr geehrte Damen und Herren,
Tisztelt Uraim!
ทางการ ใช้เมื่อเวลาบอกกล่าวถึงผู้คนหลายๆคนที่ไม่รู้จักหรือผู้คนทั้งแผนก
Sehr geehrte Damen und Herren,
Tisztelt Hölygem/Uram!
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Tisztelt Smith Úr!
ทางการ ชื่อผู้รับผู้ชาย รู้จักชื่อ
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
ทางการ ผู้รับเพศหญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Tisztelt Smith Asszony!
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Tisztelt Smith Asszony
ทางการ ผู้รับผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้จักสถานะแต่งงาน
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการทำงานกับคนที่เธอกำลังเขียนหาถึง
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
ใช้ในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
ใช้สำหรับเป็นสำนวนการเปิดเริ่มต้นเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความสุขกับการร่วมงานกับบุคคลที่เขาหรือเธอเขียนถึง
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการได้ทำงานร่วมกับคนที่พวกเขาเขียนถึง
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
ใช้เพื่อเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนใดคนหนึ่งนั้นรู้สึกดีในการได้ร่วมงานกับคนที่เธอกำลังเขียนถึง
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อคนๆหนึ่งรู้สึกยินดีกับสิ่งที่คนๆหนึ่งเขียนถึงเขา
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อพวกเขารู้สึกยินดีเกี่ยวกับคนที่เขากำลังเขียนถึง
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
ใช้เพื่อเป็นการเปิดสำนวนเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความพึงพอใจกับการทำงานกับคนที่พวกเขากำลังเขียนถึง

จดหมายอ้างอิง - ทักษะ

Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
ใช้เพื่ออธิบายมุมมองทางบวกของบุคลิกนิสัยของผู้สมัคร
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
...megkülönböztette magát a ...
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งดีๆที่เขา/เธออุทิศให้แก่บริษัท
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
A legnagyobb erőssége a ...
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดแข็งของเขาเหล่านั้น
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
... kreatív problémamegoldó
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความพร้อมและแก้ปัญหาต่างๆได้
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีทักษะต่างๆรอบตัวมากมาย
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความสามารถในการสื่อสาร
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
Jól kezeli a felelősséget is.
ใช้เพื่อบรรยายผู้สมัครที่มีความสามารถในการจัดการทีมหรือโครงการได้ภายใต้แรงกดดัน
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
ใช้เพื่ออธิบายทักษะอะไรบ้างที่ผู้สมัครสามารถให้ได้
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
ใช้เพื่อชื่นชมผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็น
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความสามารถของผู้สมัครในการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
ใช้เพื่ออธิบายคุณสมบัติที่ดีที่สุดของผู้สมัคร
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
... mindig aktív szerepet vállal a ...
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่ต้องการมีส่วนร่วมในการทำงาน
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
ใช้เพื่อยกย่องผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเขาหรือเธอ

จดหมายอ้างอิง - ความรับผิดชอบงาน

Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครทำต้องทำในแต่ละส่วน
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดงานที่ผู้สมัครต้องทำ
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Heti feladatai magába foglalták a ...
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครต้องทำ

จดหมายอ้างอิง - การประเมิน

Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
ใช้เพื่อให้มุมมองแก้ไขแก่ผู้สมัคร
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
ใช้เพื่อแนะนำสิ่งต่างๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นการพัฒนาผู้สมัคร

จดหมายอ้างอิง - การปิดท้าย

...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
ใช้เมื่อต้องการปิดท้ายจดหมาย
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
ใช้ในการปิดจดหมายอ้างอิง
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงอย่างสุภาพ
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
ใช้เมื่อคนๆหนึ่งนั้นเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอย่างสุภาพ
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิง