ภาษากรีก | สำนวน - การสมัครงาน | จดหมายอ้างอิง

จดหมายอ้างอิง - การเปิด

Monsieur,
Αγαπητέ κύριε,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Madame,
Αγαπητή κυρία,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Madame, Monsieur,
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้เพศ
Madame, Monsieur
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
ทางการ ใช้เมื่อเวลาบอกกล่าวถึงผู้คนหลายๆคนที่ไม่รู้จักหรือผู้คนทั้งแผนก
Aux principaux concernés,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Monsieur Dupont,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
ทางการ ชื่อผู้รับผู้ชาย รู้จักชื่อ
Madame Dupont,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Mademoiselle Dupont,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Madame Dupont,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้จักสถานะแต่งงาน
C'est avec plaisir que je recommande...
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการทำงานกับคนที่เธอกำลังเขียนหาถึง
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
ใช้ในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
ใช้สำหรับเป็นสำนวนการเปิดเริ่มต้นเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความสุขกับการร่วมงานกับบุคคลที่เขาหรือเธอเขียนถึง
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการได้ทำงานร่วมกับคนที่พวกเขาเขียนถึง
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
ใช้เพื่อเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนใดคนหนึ่งนั้นรู้สึกดีในการได้ร่วมงานกับคนที่เธอกำลังเขียนถึง
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อคนๆหนึ่งรู้สึกยินดีกับสิ่งที่คนๆหนึ่งเขียนถึงเขา
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อพวกเขารู้สึกยินดีเกี่ยวกับคนที่เขากำลังเขียนถึง
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
ใช้เพื่อเป็นการเปิดสำนวนเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความพึงพอใจกับการทำงานกับคนที่พวกเขากำลังเขียนถึง

จดหมายอ้างอิง - ทักษะ

Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
ใช้เพื่ออธิบายมุมมองทางบวกของบุคลิกนิสัยของผู้สมัคร
... se distingue par...
... εξ αρχής έδειξε ότι...
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งดีๆที่เขา/เธออุทิศให้แก่บริษัท
Sa qualité principale est ...
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดแข็งของเขาเหล่านั้น
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความพร้อมและแก้ปัญหาต่างๆได้
Il/elle possède une large palette de compétences.
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีทักษะต่างๆรอบตัวมากมาย
Il/elle communique ses idées clairement.
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความสามารถในการสื่อสาร
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Είναι υπεύθυνο άτομο.
ใช้เพื่อบรรยายผู้สมัครที่มีความสามารถในการจัดการทีมหรือโครงการได้ภายใต้แรงกดดัน
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
ใช้เพื่ออธิบายทักษะอะไรบ้างที่ผู้สมัครสามารถให้ได้
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
ใช้เพื่อชื่นชมผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็น
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความสามารถของผู้สมัครในการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
ใช้เพื่ออธิบายคุณสมบัติที่ดีที่สุดของผู้สมัคร
Il/elle participe activement dans...
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่ต้องการมีส่วนร่วมในการทำงาน
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
ใช้เพื่อยกย่องผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเขาหรือเธอ

จดหมายอ้างอิง - ความรับผิดชอบงาน

Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครทำต้องทำในแต่ละส่วน
Ses principales fonctions consistaient en...
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดงานที่ผู้สมัครต้องทำ
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครต้องทำ

จดหมายอ้างอิง - การประเมิน

Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
ใช้เพื่อให้มุมมองแก้ไขแก่ผู้สมัคร
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
ใช้เพื่อแนะนำสิ่งต่างๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นการพัฒนาผู้สมัคร

จดหมายอ้างอิง - การปิดท้าย

... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
ใช้เมื่อต้องการปิดท้ายจดหมาย
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
ใช้ในการปิดจดหมายอ้างอิง
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงอย่างสุภาพ
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
ใช้เมื่อคนๆหนึ่งนั้นเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอย่างสุภาพ
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิง