ภาษาเยอรมัน | สำนวน - การสมัครงาน | จดหมายอ้างอิง

จดหมายอ้างอิง - การเปิด

Monsieur,
Sehr geehrter Herr,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Madame,
Sehr geehrte Frau,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Madame, Monsieur,
Sehr geehrte Damen und Herren,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้เพศ
Madame, Monsieur
Sehr geehrte Damen und Herren,
ทางการ ใช้เมื่อเวลาบอกกล่าวถึงผู้คนหลายๆคนที่ไม่รู้จักหรือผู้คนทั้งแผนก
Aux principaux concernés,
Sehr geehrte Damen und Herren,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Monsieur Dupont,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
ทางการ ชื่อผู้รับผู้ชาย รู้จักชื่อ
Madame Dupont,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Mademoiselle Dupont,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Madame Dupont,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้จักสถานะแต่งงาน
C'est avec plaisir que je recommande...
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการทำงานกับคนที่เธอกำลังเขียนหาถึง
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
ใช้ในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
ใช้สำหรับเป็นสำนวนการเปิดเริ่มต้นเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความสุขกับการร่วมงานกับบุคคลที่เขาหรือเธอเขียนถึง
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการได้ทำงานร่วมกับคนที่พวกเขาเขียนถึง
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
ใช้เพื่อเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนใดคนหนึ่งนั้นรู้สึกดีในการได้ร่วมงานกับคนที่เธอกำลังเขียนถึง
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อคนๆหนึ่งรู้สึกยินดีกับสิ่งที่คนๆหนึ่งเขียนถึงเขา
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อพวกเขารู้สึกยินดีเกี่ยวกับคนที่เขากำลังเขียนถึง
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
ใช้เพื่อเป็นการเปิดสำนวนเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความพึงพอใจกับการทำงานกับคนที่พวกเขากำลังเขียนถึง

จดหมายอ้างอิง - ทักษะ

Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
ใช้เพื่ออธิบายมุมมองทางบวกของบุคลิกนิสัยของผู้สมัคร
... se distingue par...
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งดีๆที่เขา/เธออุทิศให้แก่บริษัท
Sa qualité principale est ...
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดแข็งของเขาเหล่านั้น
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความพร้อมและแก้ปัญหาต่างๆได้
Il/elle possède une large palette de compétences.
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีทักษะต่างๆรอบตัวมากมาย
Il/elle communique ses idées clairement.
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความสามารถในการสื่อสาร
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
ใช้เพื่อบรรยายผู้สมัครที่มีความสามารถในการจัดการทีมหรือโครงการได้ภายใต้แรงกดดัน
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
ใช้เพื่ออธิบายทักษะอะไรบ้างที่ผู้สมัครสามารถให้ได้
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
ใช้เพื่อชื่นชมผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็น
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความสามารถของผู้สมัครในการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
ใช้เพื่ออธิบายคุณสมบัติที่ดีที่สุดของผู้สมัคร
Il/elle participe activement dans...
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่ต้องการมีส่วนร่วมในการทำงาน
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
ใช้เพื่อยกย่องผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเขาหรือเธอ

จดหมายอ้างอิง - ความรับผิดชอบงาน

Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครทำต้องทำในแต่ละส่วน
Ses principales fonctions consistaient en...
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดงานที่ผู้สมัครต้องทำ
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครต้องทำ

จดหมายอ้างอิง - การประเมิน

Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
ใช้เพื่อให้มุมมองแก้ไขแก่ผู้สมัคร
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
ใช้เพื่อแนะนำสิ่งต่างๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นการพัฒนาผู้สมัคร

จดหมายอ้างอิง - การปิดท้าย

... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
ใช้เมื่อต้องการปิดท้ายจดหมาย
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
ใช้ในการปิดจดหมายอ้างอิง
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงอย่างสุภาพ
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
ใช้เมื่อคนๆหนึ่งนั้นเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอย่างสุภาพ
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิง