ภาษาโปลิช | สำนวน - การสมัครงาน | จดหมายอ้างอิง

จดหมายอ้างอิง - การเปิด

Estimata sinjoro,
Szanowny Panie,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Estimata sinjorino,
Szanowna Pani,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Estimata sinjoro/sinjorino,
Szanowni Państwo,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้เพศ
Estimataj sinjoroj,
Szanowni Państwo,
ทางการ ใช้เมื่อเวลาบอกกล่าวถึงผู้คนหลายๆคนที่ไม่รู้จักหรือผู้คนทั้งแผนก
Al kiu ĝi povas koncerni,
Szanowni Państwo,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Estimata sinjoro Smith,
Szanowny Panie,
ทางการ ชื่อผู้รับผู้ชาย รู้จักชื่อ
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้จักสถานะแต่งงาน
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Z przyjemnością udzielę referencji ...
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการทำงานกับคนที่เธอกำลังเขียนหาถึง
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
ใช้ในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
ใช้สำหรับเป็นสำนวนการเปิดเริ่มต้นเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความสุขกับการร่วมงานกับบุคคลที่เขาหรือเธอเขียนถึง
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการได้ทำงานร่วมกับคนที่พวกเขาเขียนถึง
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
ใช้เพื่อเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนใดคนหนึ่งนั้นรู้สึกดีในการได้ร่วมงานกับคนที่เธอกำลังเขียนถึง
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อคนๆหนึ่งรู้สึกยินดีกับสิ่งที่คนๆหนึ่งเขียนถึงเขา
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อพวกเขารู้สึกยินดีเกี่ยวกับคนที่เขากำลังเขียนถึง
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Znam ... od... i jako... w...
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
ใช้เพื่อเป็นการเปิดสำนวนเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความพึงพอใจกับการทำงานกับคนที่พวกเขากำลังเขียนถึง

จดหมายอ้างอิง - ทักษะ

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
ใช้เพื่ออธิบายมุมมองทางบวกของบุคลิกนิสัยของผู้สมัคร
...distingis per...
...wyróżniał/-a się...
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งดีๆที่เขา/เธออุทิศให้แก่บริษัท
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดแข็งของเขาเหล่านั้น
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความพร้อมและแก้ปัญหาต่างๆได้
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
...posiada wiele różnych umiejętności.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีทักษะต่างๆรอบตัวมากมาย
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความสามารถในการสื่อสาร
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
ใช้เพื่อบรรยายผู้สมัครที่มีความสามารถในการจัดการทีมหรือโครงการได้ภายใต้แรงกดดัน
Li/ŝi havas grandan scion de....
... posiada szeroką wiedzę...
ใช้เพื่ออธิบายทักษะอะไรบ้างที่ผู้สมัครสามารถให้ได้
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
ใช้เพื่อชื่นชมผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็น
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความสามารถของผู้สมัครในการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
ใช้เพื่ออธิบายคุณสมบัติที่ดีที่สุดของผู้สมัคร
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Zawsze bierze czynny udział w...
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่ต้องการมีส่วนร่วมในการทำงาน
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
ใช้เพื่อยกย่องผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเขาหรือเธอ

จดหมายอ้างอิง - ความรับผิดชอบงาน

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครทำต้องทำในแต่ละส่วน
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดงานที่ผู้สมัครต้องทำ
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครต้องทำ

จดหมายอ้างอิง - การประเมิน

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
ใช้เพื่อให้มุมมองแก้ไขแก่ผู้สมัคร
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
ใช้เพื่อแนะนำสิ่งต่างๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นการพัฒนาผู้สมัคร

จดหมายอ้างอิง - การปิดท้าย

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
ใช้เมื่อต้องการปิดท้ายจดหมาย
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
ใช้ในการปิดจดหมายอ้างอิง
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงอย่างสุภาพ
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
ใช้เมื่อคนๆหนึ่งนั้นเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอย่างสุภาพ
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิง