ภาษาสเปน | สำนวน - การสมัครงาน | จดหมายอ้างอิง

จดหมายอ้างอิง - การเปิด

Dear Sir,
Distinguido Señor:
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Dear Madam,
Distinguida Señora:
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Dear Sir / Madam,
Distinguidos Señores:
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้เพศ
Dear Sirs,
Apreciados Señores:
ทางการ ใช้เมื่อเวลาบอกกล่าวถึงผู้คนหลายๆคนที่ไม่รู้จักหรือผู้คนทั้งแผนก
To whom it may concern,
A quien pueda interesar
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Dear Mr. Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
ทางการ ชื่อผู้รับผู้ชาย รู้จักชื่อ
Dear Mrs. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
ทางการ ผู้รับเพศหญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Dear Miss Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Dear Ms. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
ทางการ ผู้รับผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้จักสถานะแต่งงาน
I am delighted to be called upon as a reference for…
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการทำงานกับคนที่เธอกำลังเขียนหาถึง
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
ใช้ในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
ใช้สำหรับเป็นสำนวนการเปิดเริ่มต้นเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความสุขกับการร่วมงานกับบุคคลที่เขาหรือเธอเขียนถึง
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการได้ทำงานร่วมกับคนที่พวกเขาเขียนถึง
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
ใช้เพื่อเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนใดคนหนึ่งนั้นรู้สึกดีในการได้ร่วมงานกับคนที่เธอกำลังเขียนถึง
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Puedo recomendar abiertamente a X...
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อคนๆหนึ่งรู้สึกยินดีกับสิ่งที่คนๆหนึ่งเขียนถึงเขา
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อพวกเขารู้สึกยินดีเกี่ยวกับคนที่เขากำลังเขียนถึง
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
ใช้เพื่อเป็นการเปิดสำนวนเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความพึงพอใจกับการทำงานกับคนที่พวกเขากำลังเขียนถึง

จดหมายอ้างอิง - ทักษะ

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
ใช้เพื่ออธิบายมุมมองทางบวกของบุคลิกนิสัยของผู้สมัคร
...distinguished himself / herself by…
X se distinguió por su...
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งดีๆที่เขา/เธออุทิศให้แก่บริษัท
His / her greatest talent is / lies in…
Su más considerable talento es...
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดแข็งของเขาเหล่านั้น
He / she is a creative problem-solver.
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความพร้อมและแก้ปัญหาต่างๆได้
He / she has a broad range of skills.
Tiene una amplia gama de habilidades.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีทักษะต่างๆรอบตัวมากมาย
He / she communicates his / her ideas clearly.
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความสามารถในการสื่อสาร
He / she handles responsibility well.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
ใช้เพื่อบรรยายผู้สมัครที่มีความสามารถในการจัดการทีมหรือโครงการได้ภายใต้แรงกดดัน
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
ใช้เพื่ออธิบายทักษะอะไรบ้างที่ผู้สมัครสามารถให้ได้
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
ใช้เพื่อชื่นชมผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็น
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความสามารถของผู้สมัครในการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
ใช้เพื่ออธิบายคุณสมบัติที่ดีที่สุดของผู้สมัคร
He / she always takes an active role in… .
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่ต้องการมีส่วนร่วมในการทำงาน
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
ใช้เพื่อยกย่องผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเขาหรือเธอ

จดหมายอ้างอิง - ความรับผิดชอบงาน

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครทำต้องทำในแต่ละส่วน
His / her main responsibilities were…
Sus principales responsabilidades fueron...
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดงานที่ผู้สมัครต้องทำ
His / her weekly tasks involved…
Sus tareas diarias involucraban...
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครต้องทำ

จดหมายอ้างอิง - การประเมิน

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
ใช้เพื่อให้มุมมองแก้ไขแก่ผู้สมัคร
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
ใช้เพื่อแนะนำสิ่งต่างๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นการพัฒนาผู้สมัคร

จดหมายอ้างอิง - การปิดท้าย

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
ใช้เมื่อต้องการปิดท้ายจดหมาย
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
ใช้ในการปิดจดหมายอ้างอิง
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงอย่างสุภาพ
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
ใช้เมื่อคนๆหนึ่งนั้นเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอย่างสุภาพ
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิง