ภาษาโปรตุเกส | สำนวน - การสมัครงาน | จดหมายอ้างอิง

จดหมายอ้างอิง - การเปิด

Dear Sir,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Dear Madam,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Dear Sir / Madam,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้เพศ
Dear Sirs,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
ทางการ ใช้เมื่อเวลาบอกกล่าวถึงผู้คนหลายๆคนที่ไม่รู้จักหรือผู้คนทั้งแผนก
To whom it may concern,
A quem possa interessar,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Dear Mr. Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
ทางการ ชื่อผู้รับผู้ชาย รู้จักชื่อ
Dear Mrs. Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Dear Miss Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Dear Ms. Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้จักสถานะแต่งงาน
I am delighted to be called upon as a reference for…
É com satisfação que forneço referências sobre...
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการทำงานกับคนที่เธอกำลังเขียนหาถึง
I first became acquainted with...in..., when he joined...
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
ใช้ในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
ใช้สำหรับเป็นสำนวนการเปิดเริ่มต้นเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความสุขกับการร่วมงานกับบุคคลที่เขาหรือเธอเขียนถึง
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการได้ทำงานร่วมกับคนที่พวกเขาเขียนถึง
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
ใช้เพื่อเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนใดคนหนึ่งนั้นรู้สึกดีในการได้ร่วมงานกับคนที่เธอกำลังเขียนถึง
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อคนๆหนึ่งรู้สึกยินดีกับสิ่งที่คนๆหนึ่งเขียนถึงเขา
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อพวกเขารู้สึกยินดีเกี่ยวกับคนที่เขากำลังเขียนถึง
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
ใช้เพื่อเป็นการเปิดสำนวนเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความพึงพอใจกับการทำงานกับคนที่พวกเขากำลังเขียนถึง

จดหมายอ้างอิง - ทักษะ

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
ใช้เพื่ออธิบายมุมมองทางบวกของบุคลิกนิสัยของผู้สมัคร
...distinguished himself / herself by…
... distinguiu-se por ...
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งดีๆที่เขา/เธออุทิศให้แก่บริษัท
His / her greatest talent is / lies in…
O seu maior talento é ...
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดแข็งของเขาเหล่านั้น
He / she is a creative problem-solver.
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความพร้อมและแก้ปัญหาต่างๆได้
He / she has a broad range of skills.
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีทักษะต่างๆรอบตัวมากมาย
He / she communicates his / her ideas clearly.
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความสามารถในการสื่อสาร
He / she handles responsibility well.
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
ใช้เพื่อบรรยายผู้สมัครที่มีความสามารถในการจัดการทีมหรือโครงการได้ภายใต้แรงกดดัน
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
ใช้เพื่ออธิบายทักษะอะไรบ้างที่ผู้สมัครสามารถให้ได้
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
ใช้เพื่อชื่นชมผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็น
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความสามารถของผู้สมัครในการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
ใช้เพื่ออธิบายคุณสมบัติที่ดีที่สุดของผู้สมัคร
He / she always takes an active role in… .
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่ต้องการมีส่วนร่วมในการทำงาน
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
ใช้เพื่อยกย่องผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเขาหรือเธอ

จดหมายอ้างอิง - ความรับผิดชอบงาน

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครทำต้องทำในแต่ละส่วน
His / her main responsibilities were…
Suas principais responsabilidades eram...
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดงานที่ผู้สมัครต้องทำ
His / her weekly tasks involved…
Suas tarefas semanais consistiam em ...
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครต้องทำ

จดหมายอ้างอิง - การประเมิน

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
ใช้เพื่อให้มุมมองแก้ไขแก่ผู้สมัคร
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
ใช้เพื่อแนะนำสิ่งต่างๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นการพัฒนาผู้สมัคร

จดหมายอ้างอิง - การปิดท้าย

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
ใช้เมื่อต้องการปิดท้ายจดหมาย
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
ใช้ในการปิดจดหมายอ้างอิง
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงอย่างสุภาพ
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
ใช้เมื่อคนๆหนึ่งนั้นเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอย่างสุภาพ
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิง