ภาษาญี่ปุ่น | สำนวน - การสมัครงาน | จดหมายอ้างอิง

จดหมายอ้างอิง - การเปิด

Dear Sir,
拝啓
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Dear Madam,
拝啓
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Dear Sir / Madam,
拝啓
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้เพศ
Dear Sirs,
拝啓
ทางการ ใช้เมื่อเวลาบอกกล่าวถึงผู้คนหลายๆคนที่ไม่รู้จักหรือผู้คนทั้งแผนก
To whom it may concern,
関係者各位
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Dear Mr. Smith,
拝啓
・・・・様
ทางการ ชื่อผู้รับผู้ชาย รู้จักชื่อ
Dear Mrs. Smith,
拝啓
・・・・様
ทางการ ผู้รับเพศหญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Dear Miss Smith,
拝啓
・・・・様
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Dear Ms. Smith,
拝啓
・・・・様
ทางการ ผู้รับผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้จักสถานะแต่งงาน
I am delighted to be called upon as a reference for…
・・・・を推薦できることをうれしく思います。
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการทำงานกับคนที่เธอกำลังเขียนหาถึง
I first became acquainted with...in..., when he joined...
・・・・とは、・・・・年に彼が・・・・に参加していた時に親しくなりました。
ใช้ในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
・・・・への応募に際し、・・・・から推薦状を書いてほしいとの依頼を受け、喜んで書かせていただいております。
ใช้สำหรับเป็นสำนวนการเปิดเริ่มต้นเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความสุขกับการร่วมงานกับบุคคลที่เขาหรือเธอเขียนถึง
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
・・・・年から、・・・・の上司となれたことは喜びでした。
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการได้ทำงานร่วมกับคนที่พวกเขาเขียนถึง
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
・・・・についての推薦辞を差し上げたく存じます。・・・・は私のグループで・・・・に貢献してきました。ここに積極的に推薦申し上げる次第です。
ใช้เพื่อเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนใดคนหนึ่งนั้นรู้สึกดีในการได้ร่วมงานกับคนที่เธอกำลังเขียนถึง
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
・・・・を推薦申し上げる次第であります。
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อคนๆหนึ่งรู้สึกยินดีกับสิ่งที่คนๆหนึ่งเขียนถึงเขา
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
・・・・を喜んで推薦いたします。
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อพวกเขารู้สึกยินดีเกี่ยวกับคนที่เขากำลังเขียนถึง
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
・・・・を、彼/彼女が私のクラスに来た/・・・・で働き始めた・・・・年から知っており、・・・・
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
私が・・・・で・・・・の立場にいたときから・・・・を・・・・年間知っています。
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
私は・・・・年から・・・・年まで・・・・の上司/同僚/教師でした。
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
・・・・は・・・・として数々の私のプロジェクトに携わり、彼/彼女の仕事は・・・・として今までのどの学生よりも秀でておりました。
ใช้เพื่อเป็นการเปิดสำนวนเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความพึงพอใจกับการทำงานกับคนที่พวกเขากำลังเขียนถึง

จดหมายอ้างอิง - ทักษะ

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
私たちが協力し始めた時から、彼/彼女を・・・・という人間だとみなしています。
ใช้เพื่ออธิบายมุมมองทางบวกของบุคลิกนิสัยของผู้สมัคร
...distinguished himself / herself by…
彼は・・・・によって有名になりました。
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งดีๆที่เขา/เธออุทิศให้แก่บริษัท
His / her greatest talent is / lies in…
彼の/彼女の素晴らしいところは・・・・です。
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดแข็งของเขาเหล่านั้น
He / she is a creative problem-solver.
彼/彼女は驚くべき方法で問題を解決します。
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความพร้อมและแก้ปัญหาต่างๆได้
He / she has a broad range of skills.
彼/彼女はさまざまな技術を持っています。
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีทักษะต่างๆรอบตัวมากมาย
He / she communicates his / her ideas clearly.
彼/彼女は自分の意見をはっきり示します。
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความสามารถในการสื่อสาร
He / she handles responsibility well.
彼/彼女には責任感があります。
ใช้เพื่อบรรยายผู้สมัครที่มีความสามารถในการจัดการทีมหรือโครงการได้ภายใต้แรงกดดัน
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
彼/彼女は・・・・に関しての知識が豊富です。
ใช้เพื่ออธิบายทักษะอะไรบ้างที่ผู้สมัครสามารถให้ได้
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
彼は新しいコンセプトをすぐに把握し、彼の仕事に対しての建設的な批判や支持を素直に受け入れます。
ใช้เพื่อชื่นชมผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็น
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
・・・・は・・・・であり、・・・・する能力があります。
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความสามารถของผู้สมัครในการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
彼の/彼女の素晴らしい・・・・の才能ははかり知れません。
ใช้เพื่ออธิบายคุณสมบัติที่ดีที่สุดของผู้สมัคร
He / she always takes an active role in… .
彼/彼女は常に・・・・として積極的に活動してきました。
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่ต้องการมีส่วนร่วมในการทำงาน
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
彼/彼女は期日内に仕事を終わらせ、課題について質問や疑問があるとはっきりとその旨を伝え、他の人が言いたくても言えないことについても言及します。
ใช้เพื่อยกย่องผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเขาหรือเธอ

จดหมายอ้างอิง - ความรับผิดชอบงาน

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
彼/彼女と一緒に仕事をしていた時、彼/彼女は・・・・。この職務には・・・・も含まれています。
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครทำต้องทำในแต่ละส่วน
His / her main responsibilities were…
彼/彼女の担当は・・・・でした。
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดงานที่ผู้สมัครต้องทำ
His / her weekly tasks involved…
彼/彼女の毎週の仕事には・・・・も含まれています。
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครต้องทำ

จดหมายอ้างอิง - การประเมิน

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
彼/彼女は信頼でき、知的でユーモアのセンスも持ち合わせているので、彼/彼女と働けたことは光栄でした。
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
彼/彼女のわが社での働きが、もし彼/彼女の貴社での働きを示すよい目休になったなら、彼/彼女はあなたのプログラムに最適な人材でしょう。
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
私の意見としましては、・・・・は努力家で自ら率先して行動し、プロジェクトの概要を常に正確に理解します。
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
・・・・は時代の流れをよく捉えた、クオリティーの高いものを生み出します。
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
彼/彼女の仕事について私が発見した唯一の弱点は、・・・・です。
ใช้เพื่อให้มุมมองแก้ไขแก่ผู้สมัคร
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
・・・・は・・・・のため他の応募者よりも優れていると確信しています。
ใช้เพื่อแนะนำสิ่งต่างๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นการพัฒนาผู้สมัคร

จดหมายอ้างอิง - การปิดท้าย

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
・・・・は貴社の事業に最適な人材です。もしさらに詳しい情報が必要な場合はメールまたは電話でご連絡ください。
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
・・・・を強く推薦いたします。彼/彼女は貴社の事業に功績を残すでしょう。
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
・・・・は多くの利益を生むであろうことを確信しております。彼/彼女を自信を持って推薦いたします。
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
彼/彼女を積極的に推薦いたします。もしも詳しい質問がある場合はメールもしくは電話でご連絡下さい。
ใช้เมื่อต้องการปิดท้ายจดหมาย
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
彼/彼女の際立った・・・・の能力は素晴らしいものだと確信しています。彼/彼女がさらに知識や技能を身につけられる場所である貴院への入学を強く推薦いたします。
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
彼/彼女を喜んで推薦致します。この情報が役に立つものであることを願っております。
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
有望な人材として・・・・・を強く推薦いたします。
ใช้ในการปิดจดหมายอ้างอิง
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
指定がない人物を推薦することはめったにしないのですが、・・・・の場合は喜んで推薦いたします。
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงอย่างสุภาพ
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
・・・・を同僚として尊敬しています。しかし正直なところ、彼/彼女は貴社に最適な人材ではないということを懸念致しております。
ใช้เมื่อคนๆหนึ่งนั้นเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
より詳細な質問にも喜んでお答えいたします。
ใช้เพื่อปิดจดหมายอย่างสุภาพ
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
もしも質問がある場合は文書もしくはメールでご連絡ください。
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิง