ภาษาญี่ปุ่น | สำนวน - การสมัครงาน | จดหมายอ้างอิง

จดหมายอ้างอิง - การเปิด

Geachte heer
拝啓
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Geachte mevrouw
拝啓
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Geachte heer, mevrouw
拝啓
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้เพศ
Geachte dames en heren
拝啓
ทางการ ใช้เมื่อเวลาบอกกล่าวถึงผู้คนหลายๆคนที่ไม่รู้จักหรือผู้คนทั้งแผนก
Geachte dames en heren
関係者各位
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Geachte heer Jansen
拝啓
・・・・様
ทางการ ชื่อผู้รับผู้ชาย รู้จักชื่อ
Geachte mevrouw Jansen
拝啓
・・・・様
ทางการ ผู้รับเพศหญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Geachte mevrouw Jansen
拝啓
・・・・様
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Geachte mevrouw Jansen
拝啓
・・・・様
ทางการ ผู้รับผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้จักสถานะแต่งงาน
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
・・・・を推薦できることをうれしく思います。
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการทำงานกับคนที่เธอกำลังเขียนหาถึง
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
・・・・とは、・・・・年に彼が・・・・に参加していた時に親しくなりました。
ใช้ในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
・・・・への応募に際し、・・・・から推薦状を書いてほしいとの依頼を受け、喜んで書かせていただいております。
ใช้สำหรับเป็นสำนวนการเปิดเริ่มต้นเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความสุขกับการร่วมงานกับบุคคลที่เขาหรือเธอเขียนถึง
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
・・・・年から、・・・・の上司となれたことは喜びでした。
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการได้ทำงานร่วมกับคนที่พวกเขาเขียนถึง
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
・・・・についての推薦辞を差し上げたく存じます。・・・・は私のグループで・・・・に貢献してきました。ここに積極的に推薦申し上げる次第です。
ใช้เพื่อเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนใดคนหนึ่งนั้นรู้สึกดีในการได้ร่วมงานกับคนที่เธอกำลังเขียนถึง
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
・・・・を推薦申し上げる次第であります。
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อคนๆหนึ่งรู้สึกยินดีกับสิ่งที่คนๆหนึ่งเขียนถึงเขา
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
・・・・を喜んで推薦いたします。
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อพวกเขารู้สึกยินดีเกี่ยวกับคนที่เขากำลังเขียนถึง
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
・・・・を、彼/彼女が私のクラスに来た/・・・・で働き始めた・・・・年から知っており、・・・・
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
私が・・・・で・・・・の立場にいたときから・・・・を・・・・年間知っています。
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
私は・・・・年から・・・・年まで・・・・の上司/同僚/教師でした。
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
・・・・は・・・・として数々の私のプロジェクトに携わり、彼/彼女の仕事は・・・・として今までのどの学生よりも秀でておりました。
ใช้เพื่อเป็นการเปิดสำนวนเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความพึงพอใจกับการทำงานกับคนที่พวกเขากำลังเขียนถึง

จดหมายอ้างอิง - ทักษะ

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
私たちが協力し始めた時から、彼/彼女を・・・・という人間だとみなしています。
ใช้เพื่ออธิบายมุมมองทางบวกของบุคลิกนิสัยของผู้สมัคร
... onderscheidde zich door ...
彼は・・・・によって有名になりました。
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งดีๆที่เขา/เธออุทิศให้แก่บริษัท
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
彼の/彼女の素晴らしいところは・・・・です。
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดแข็งของเขาเหล่านั้น
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
彼/彼女は驚くべき方法で問題を解決します。
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความพร้อมและแก้ปัญหาต่างๆได้
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
彼/彼女はさまざまな技術を持っています。
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีทักษะต่างๆรอบตัวมากมาย
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
彼/彼女は自分の意見をはっきり示します。
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความสามารถในการสื่อสาร
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
彼/彼女には責任感があります。
ใช้เพื่อบรรยายผู้สมัครที่มีความสามารถในการจัดการทีมหรือโครงการได้ภายใต้แรงกดดัน
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
彼/彼女は・・・・に関しての知識が豊富です。
ใช้เพื่ออธิบายทักษะอะไรบ้างที่ผู้สมัครสามารถให้ได้
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
彼は新しいコンセプトをすぐに把握し、彼の仕事に対しての建設的な批判や支持を素直に受け入れます。
ใช้เพื่อชื่นชมผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็น
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
・・・・は・・・・であり、・・・・する能力があります。
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความสามารถของผู้สมัครในการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
彼の/彼女の素晴らしい・・・・の才能ははかり知れません。
ใช้เพื่ออธิบายคุณสมบัติที่ดีที่สุดของผู้สมัคร
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
彼/彼女は常に・・・・として積極的に活動してきました。
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่ต้องการมีส่วนร่วมในการทำงาน
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
彼/彼女は期日内に仕事を終わらせ、課題について質問や疑問があるとはっきりとその旨を伝え、他の人が言いたくても言えないことについても言及します。
ใช้เพื่อยกย่องผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเขาหรือเธอ

จดหมายอ้างอิง - ความรับผิดชอบงาน

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
彼/彼女と一緒に仕事をしていた時、彼/彼女は・・・・。この職務には・・・・も含まれています。
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครทำต้องทำในแต่ละส่วน
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
彼/彼女の担当は・・・・でした。
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดงานที่ผู้สมัครต้องทำ
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
彼/彼女の毎週の仕事には・・・・も含まれています。
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครต้องทำ

จดหมายอ้างอิง - การประเมิน

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
彼/彼女は信頼でき、知的でユーモアのセンスも持ち合わせているので、彼/彼女と働けたことは光栄でした。
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
彼/彼女のわが社での働きが、もし彼/彼女の貴社での働きを示すよい目休になったなら、彼/彼女はあなたのプログラムに最適な人材でしょう。
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
私の意見としましては、・・・・は努力家で自ら率先して行動し、プロジェクトの概要を常に正確に理解します。
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
・・・・は時代の流れをよく捉えた、クオリティーの高いものを生み出します。
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
彼/彼女の仕事について私が発見した唯一の弱点は、・・・・です。
ใช้เพื่อให้มุมมองแก้ไขแก่ผู้สมัคร
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
・・・・は・・・・のため他の応募者よりも優れていると確信しています。
ใช้เพื่อแนะนำสิ่งต่างๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นการพัฒนาผู้สมัคร

จดหมายอ้างอิง - การปิดท้าย

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
・・・・は貴社の事業に最適な人材です。もしさらに詳しい情報が必要な場合はメールまたは電話でご連絡ください。
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
・・・・を強く推薦いたします。彼/彼女は貴社の事業に功績を残すでしょう。
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
・・・・は多くの利益を生むであろうことを確信しております。彼/彼女を自信を持って推薦いたします。
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
彼/彼女を積極的に推薦いたします。もしも詳しい質問がある場合はメールもしくは電話でご連絡下さい。
ใช้เมื่อต้องการปิดท้ายจดหมาย
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
彼/彼女の際立った・・・・の能力は素晴らしいものだと確信しています。彼/彼女がさらに知識や技能を身につけられる場所である貴院への入学を強く推薦いたします。
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
彼/彼女を喜んで推薦致します。この情報が役に立つものであることを願っております。
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
有望な人材として・・・・・を強く推薦いたします。
ใช้ในการปิดจดหมายอ้างอิง
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
指定がない人物を推薦することはめったにしないのですが、・・・・の場合は喜んで推薦いたします。
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงอย่างสุภาพ
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
・・・・を同僚として尊敬しています。しかし正直なところ、彼/彼女は貴社に最適な人材ではないということを懸念致しております。
ใช้เมื่อคนๆหนึ่งนั้นเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
より詳細な質問にも喜んでお答えいたします。
ใช้เพื่อปิดจดหมายอย่างสุภาพ
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
もしも質問がある場合は文書もしくはメールでご連絡ください。
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิง