ภาษาฮังกาเรี่ยน | สำนวน - การสมัครงาน | จดหมายอ้างอิง

จดหมายอ้างอิง - การเปิด

Vážený pane,
Tisztelt Uram!
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Vážená paní,
Tisztelt Hölgyem!
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Vážený pane / Vážená paní,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้เพศ
Dobrý den,
Tisztelt Uraim!
ทางการ ใช้เมื่อเวลาบอกกล่าวถึงผู้คนหลายๆคนที่ไม่รู้จักหรือผู้คนทั้งแผนก
Všem zainteresovaným stranám,
Tisztelt Hölygem/Uram!
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Vážený pane Smith,
Tisztelt Smith Úr!
ทางการ ชื่อผู้รับผู้ชาย รู้จักชื่อ
Vážená paní Smithová,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
ทางการ ผู้รับเพศหญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Vážená slečno Smithová,
Tisztelt Smith Asszony!
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Vážená paní Smithová,
Tisztelt Smith Asszony
ทางการ ผู้รับผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้จักสถานะแต่งงาน
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการทำงานกับคนที่เธอกำลังเขียนหาถึง
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
ใช้ในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
ใช้สำหรับเป็นสำนวนการเปิดเริ่มต้นเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความสุขกับการร่วมงานกับบุคคลที่เขาหรือเธอเขียนถึง
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการได้ทำงานร่วมกับคนที่พวกเขาเขียนถึง
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
ใช้เพื่อเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนใดคนหนึ่งนั้นรู้สึกดีในการได้ร่วมงานกับคนที่เธอกำลังเขียนถึง
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อคนๆหนึ่งรู้สึกยินดีกับสิ่งที่คนๆหนึ่งเขียนถึงเขา
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อพวกเขารู้สึกยินดีเกี่ยวกับคนที่เขากำลังเขียนถึง
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
ใช้เพื่อเป็นการเปิดสำนวนเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความพึงพอใจกับการทำงานกับคนที่พวกเขากำลังเขียนถึง

จดหมายอ้างอิง - ทักษะ

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
ใช้เพื่ออธิบายมุมมองทางบวกของบุคลิกนิสัยของผู้สมัคร
... vynikal(a) v... .
...megkülönböztette magát a ...
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งดีๆที่เขา/เธออุทิศให้แก่บริษัท
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
A legnagyobb erőssége a ...
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดแข็งของเขาเหล่านั้น
On/ona řeší problémy efektivně.
... kreatív problémamegoldó
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความพร้อมและแก้ปัญหาต่างๆได้
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีทักษะต่างๆรอบตัวมากมาย
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความสามารถในการสื่อสาร
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Jól kezeli a felelősséget is.
ใช้เพื่อบรรยายผู้สมัครที่มีความสามารถในการจัดการทีมหรือโครงการได้ภายใต้แรงกดดัน
On/ona má obsáhnou znalost...
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
ใช้เพื่ออธิบายทักษะอะไรบ้างที่ผู้สมัครสามารถให้ได้
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
ใช้เพื่อชื่นชมผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็น
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความสามารถของผู้สมัครในการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
ใช้เพื่ออธิบายคุณสมบัติที่ดีที่สุดของผู้สมัคร
On/ona je iniciativní v... .
... mindig aktív szerepet vállal a ...
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่ต้องการมีส่วนร่วมในการทำงาน
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
ใช้เพื่อยกย่องผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเขาหรือเธอ

จดหมายอ้างอิง - ความรับผิดชอบงาน

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครทำต้องทำในแต่ละส่วน
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดงานที่ผู้สมัครต้องทำ
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Heti feladatai magába foglalták a ...
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครต้องทำ

จดหมายอ้างอิง - การประเมิน

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
ใช้เพื่อให้มุมมองแก้ไขแก่ผู้สมัคร
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
ใช้เพื่อแนะนำสิ่งต่างๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นการพัฒนาผู้สมัคร

จดหมายอ้างอิง - การปิดท้าย

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
ใช้เมื่อต้องการปิดท้ายจดหมาย
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
ใช้ในการปิดจดหมายอ้างอิง
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงอย่างสุภาพ
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
ใช้เมื่อคนๆหนึ่งนั้นเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอย่างสุภาพ
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิง