ภาษาญี่ปุ่น | สำนวน - การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ

การเขียนจดหมายจูงใจ | ประวัติส่วนตัว | จดหมายอ้างอิง

การเขียนจดหมายจูงใจ - การเขียนเริ่มต้น

Sayın Yetkili,
拝啓
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
Sayın Yetkili,
拝啓
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
Sayın Yetkili,
拝啓
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
Sayın Yetkililer,
拝啓
ทางการ เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผนก
Yetkili makama / merciiye,
関係者各位
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
Sayın Ahmet Bey,
拝啓 
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
Sayın Dilek Hanım,
拝啓
・・・・様
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้จักชื่อ
Sayın Melek Hanım,
拝啓
・・・・様
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
Sayın Demet Hanım,
拝啓
・・・・様
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถานะสมรส
Sayın Alihan Erturan,
拝啓
・・・・様
ทางการน้อยลง ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัครงานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณาที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นในโฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่ออธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การเขียนจดหมายจูงใจ - เหตุผล

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพนั้นๆ
... için sizinle çalışmak isterdim.
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอาชีพนี้
Güçlü yanlarım ...
私の強みは・・・・
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
・・・・することで貢献することができます。
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถแสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์อื่นๆที่คุณมีได้
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประการใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่ๆ
Uzmanlık alanım dahilinde ...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงานของคุณ
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความสามารถในสายงานหนึ่งๆ
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถทำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากทำงานในอดีต
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการได้
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวในงาน
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณและดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงานปัจจุบัน
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับมาจากงานปัจจุบัน ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพของคุณ

การเขียนจดหมายจูงใจ - ทักษะ

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่นๆที่คุณถนัด
... diline son derece hakimimdir.
・・・・語を話すことができます。
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับสูง
İyi seviyede ... bilgim vardır.
・・・・語の知識も持ち合わせています。
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพูดได้ในระดับเบื้องต้น
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
・・・・を使いこなすことができます。
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ในทักษะของคุณ
Mükemmel iletişim becerisi
コミュニケーション能力
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณ
Tümdengelim muhakemesi
演繹的推理力
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Mantıklı düşünebilme
論理的思考能力
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบบที่ถูกต้อง
Analitik düşünce
分析能力
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโดยรายละเอียด
İyi kişilerarası ilişki becerisi
対人能力
ความสามารถในการจัดการและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Anlaşma becerisi
交渉能力
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Sunum becerisi
プレゼンテーション能力
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ

การเขียนจดหมายจูงใจ - การปิดท้าย

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสัมภาษณ์งาน
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
履歴書を同封いたしました。
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวมอยู่กับจดหมายแนะนำตัว
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุณได้อ้างอิงไว้แล้ว
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
・・・・から推薦状を頂きました。
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแนบอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
・・・・日なら伺うことができます。
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับการสัมภาษณ์
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนายจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
Saygılarımla,
敬具
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Tüm içtenliğimle,
敬具
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
Saygılarımla,
敬具
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
Saygılar,
敬具
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ