ภาษาฮังกาเรี่ยน | สำนวน - การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ

การเขียนจดหมายจูงใจ | ประวัติส่วนตัว | จดหมายอ้างอิง

การเขียนจดหมายจูงใจ - การเขียนเริ่มต้น

เรียน คุณผู้ชาย
Tisztelt Uram!
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
เรียน คุณผู้หญิง
Tisztelt Hölgyem!
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Tisztelt Hölgyem!Uram!
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
เรียน ท่านทั้งหลาย
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
ทางการ เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผนก
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
เรียน คุณสมิทธิ์
Tisztelt Smith Úr!
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
เรียนคุณ สมิทธิ์
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้จักชื่อ
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Tisztelt Smith Asszony!
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
เรียน คุณสมิทธิ์
Tisztelt Smith Asszony!
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถานะสมรส
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Kedves Smith John!
ทางการน้อยลง ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัครงานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณาที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นในโฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่ออธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การเขียนจดหมายจูงใจ - เหตุผล

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพนั้นๆ
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอาชีพนี้
จุดแข็งของฉันคือ...
Erősségeim ...
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถแสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์อื่นๆที่คุณมีได้
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประการใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่ๆ
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Szakterületem a ....
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงานของคุณ
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความสามารถในสายงานหนึ่งๆ
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถทำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากทำงานในอดีต
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการได้
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวในงาน
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณและดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงานปัจจุบัน
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับมาจากงานปัจจุบัน ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพของคุณ

การเขียนจดหมายจูงใจ - ทักษะ

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่นๆที่คุณถนัด
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Magas szinten beszélek...
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับสูง
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Középszinten beszélek....
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพูดได้ในระดับเบื้องต้น
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ในทักษะของคุณ
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Kiváló kommunikációs készség
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณ
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Deduktív érvelés
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Logikus gondolkodás
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบบที่ถูกต้อง
ทักษะในการวิเคราะห์
Analitikus készségek
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโดยรายละเอียด
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Jó interperszonális készség
ความสามารถในการจัดการและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Jó tárgyalási készség
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะในการนำเสนอ
Előadó készség/Prezentációs készség
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ

การเขียนจดหมายจูงใจ - การปิดท้าย

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสัมภาษณ์งาน
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวมอยู่กับจดหมายแนะนำตัว
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุณได้อ้างอิงไว้แล้ว
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแนบอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับการสัมภาษณ์
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนายจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
ด้วยความเคารพ
Tisztelettel,
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
ด้วยความเคารพ
Tisztelettel,
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
ด้วยความเคารพ
Tisztelettel,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
ด้วยความเคารพ
Üdvözlettel,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ