ภาษาอังกฤษ | สำนวน - การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ

การเขียนจดหมายจูงใจ | ประวัติส่วนตัว | จดหมายอ้างอิง

การเขียนจดหมายจูงใจ - การเขียนเริ่มต้น

เรียน คุณผู้ชาย
Dear Sir,
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
เรียน คุณผู้หญิง
Dear Madam,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Dear Sir / Madam,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
เรียน ท่านทั้งหลาย
Dear Sirs,
ทางการ เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผนก
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
To whom it may concern,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Mr. Smith,
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
เรียนคุณ สมิทธิ์
Dear Mrs. Smith,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้จักชื่อ
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Dear Miss Smith,
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Ms. Smith,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถานะสมรส
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Dear John Smith,
ทางการน้อยลง ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัครงานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
I am writing in response to your advertisement posted on…
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณาที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
I refer to your advertisement in…dated… .
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นในโฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
I would like to apply for the position of…
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่ออธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การเขียนจดหมายจูงใจ - เหตุผล

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
I am particularly interested in this job, as…
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพนั้นๆ
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
I would like to work for you, in order to…
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอาชีพนี้
จุดแข็งของฉันคือ...
My strengths are…
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
I would be well suited to the position because…
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Although I have no previous experience in…, I have had…
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถแสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์อื่นๆที่คุณมีได้
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประการใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่ๆ
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
My area of expertise is…
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงานของคุณ
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Whilst working at… I became highly competent in…
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความสามารถในสายงานหนึ่งๆ
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถทำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากทำงานในอดีต
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Even under pressure I can maintain high standards.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการได้
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวในงาน
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณและดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงานปัจจุบัน
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับมาจากงานปัจจุบัน ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพของคุณ

การเขียนจดหมายจูงใจ - ทักษะ

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
My native language is…, but I can also speak…
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่นๆที่คุณถนัด
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
I have an excellent command of…
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับสูง
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
I have a working knowledge of…
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพูดได้ในระดับเบื้องต้น
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
I have …years experience of working…
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
I am an experienced user of…
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
I believe I possess the right combination of...and… .
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ในทักษะของคุณ
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Excellent communication skills
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณ
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Deductive reasoning
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Logical thinking
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบบที่ถูกต้อง
ทักษะในการวิเคราะห์
Analytical skills
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโดยรายละเอียด
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Good interpersonal skills
ความสามารถในการจัดการและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Negotiation skills
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะในการนำเสนอ
Presentation skills
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ

การเขียนจดหมายจูงใจ - การปิดท้าย

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสัมภาษณ์งาน
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Please find my résumé / CV attached.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวมอยู่กับจดหมายแนะนำตัว
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
I can supply references from…if required.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุณได้อ้างอิงไว้แล้ว
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
References can be requested from…
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแนบอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
I am available for interview on…
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับการสัมภาษณ์
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนายจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
ด้วยความเคารพ
Yours faithfully,
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
ด้วยความเคารพ
Yours sincerely,
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
ด้วยความเคารพ
Respectfully yours,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
ด้วยความเคารพ
Kind/Best regards,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ