ภาษารัสเซีย | สำนวน - การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ

การเขียนจดหมายจูงใจ | ประวัติส่วนตัว | จดหมายอ้างอิง

การเขียนจดหมายจูงใจ - การเขียนเริ่มต้น

Bäste herrn,
Уважаемый г-н ...
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
Bästa fru,
Уважаемая госпожа...
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
Bästa herr eller fru,
Уважаемые...
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
Bästa herrar,
Уважаемые...
ทางการ เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผนก
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Уважаемые...
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
Bäste herr Smith,
Уважаемый г-н Смидт
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้จักชื่อ
Bästa fröken Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถานะสมรส
Bäste John Smith,
Уважаемый...
ทางการน้อยลง ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัครงานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
Jag skriver gällande er annons på ...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณาที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Я нашел ваше обявление в... ... числа
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นในโฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Прошу принять меня на должность...
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่ออธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การเขียนจดหมายจูงใจ - เหตุผล

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพนั้นๆ
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอาชีพนี้
Mina främsta styrkor är ...
Мои сильные стороны:...
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถแสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์อื่นๆที่คุณมีได้
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประการใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่ๆ
Mitt kompetensområde är ...
Я специализируюсь на...
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงานของคุณ
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
За время работы в ... я развил свои навыки...
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความสามารถในสายงานหนึ่งๆ
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถทำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากทำงานในอดีต
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการได้
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวในงาน
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณและดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงานปัจจุบัน
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับมาจากงานปัจจุบัน ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพของคุณ

การเขียนจดหมายจูงใจ - ทักษะ

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Мой родной язык..., я также говорю по...
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่นๆที่คุณถนัด
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Я отлично владею...
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับสูง
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Я свободно говорю по...
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพูดได้ในระดับเบื้องต้น
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
Jag är en erfaren användare av ...
Я являюсь продвинутым пользователем...
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ในทักษะของคุณ
Utmärkt kommunikationsförmåga
Отличные коммуникативные навыки
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณ
God slutledningsförmåga
Логическая аргументация
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Logiskt tänkande
Логическое мышление
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบบที่ถูกต้อง
Analytisk förmåga
Аналитические способности
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโดยรายละเอียด
Bra samarbetsförmåga
Высокие личностные качества
ความสามารถในการจัดการและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Bra förhandlingsteknik
Переговорческие навыки
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Bra presentationsteknik
Презентационные навыки
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ

การเขียนจดหมายจูงใจ - การปิดท้าย

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสัมภาษณ์งาน
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวมอยู่กับจดหมายแนะนำตัว
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุณได้อ้างอิงไว้แล้ว
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแนบอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Я свободен...
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับการสัมภาษณ์
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนายจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
Med vänlig hälsning,
С уважением...
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Med vänliga hälsningar,
С уважением ваш...
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
Vördsamt,
С уважением ваш...
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
Vänliga hälsningar,
С уважением...
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ