ภาษาญี่ปุ่น | สำนวน - การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ

การเขียนจดหมายจูงใจ | ประวัติส่วนตัว | จดหมายอ้างอิง

การเขียนจดหมายจูงใจ - การเขียนเริ่มต้น

Bäste herrn,
拝啓
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
Bästa fru,
拝啓
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
Bästa herr eller fru,
拝啓
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
Bästa herrar,
拝啓
ทางการ เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผนก
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
関係者各位
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
Bäste herr Smith,
拝啓 
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
Bästa fru Smith,
拝啓
・・・・様
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้จักชื่อ
Bästa fröken Smith,
拝啓
・・・・様
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
Bästa fru Smith,
拝啓
・・・・様
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถานะสมรส
Bäste John Smith,
拝啓
・・・・様
ทางการน้อยลง ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัครงานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
Jag skriver gällande er annons på ...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณาที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นในโฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่ออธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การเขียนจดหมายจูงใจ - เหตุผล

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพนั้นๆ
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอาชีพนี้
Mina främsta styrkor är ...
私の強みは・・・・
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
・・・・することで貢献することができます。
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถแสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์อื่นๆที่คุณมีได้
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประการใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่ๆ
Mitt kompetensområde är ...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงานของคุณ
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความสามารถในสายงานหนึ่งๆ
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถทำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากทำงานในอดีต
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการได้
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวในงาน
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณและดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงานปัจจุบัน
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับมาจากงานปัจจุบัน ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพของคุณ

การเขียนจดหมายจูงใจ - ทักษะ

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่นๆที่คุณถนัด
Jag har utmärkta kunskaper i ...
・・・・語を話すことができます。
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับสูง
Jag har grundläggande kunskaper i ...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพูดได้ในระดับเบื้องต้น
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
Jag är en erfaren användare av ...
・・・・を使いこなすことができます。
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ในทักษะของคุณ
Utmärkt kommunikationsförmåga
コミュニケーション能力
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณ
God slutledningsförmåga
演繹的推理力
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Logiskt tänkande
論理的思考能力
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบบที่ถูกต้อง
Analytisk förmåga
分析能力
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโดยรายละเอียด
Bra samarbetsförmåga
対人能力
ความสามารถในการจัดการและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Bra förhandlingsteknik
交渉能力
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Bra presentationsteknik
プレゼンテーション能力
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ

การเขียนจดหมายจูงใจ - การปิดท้าย

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสัมภาษณ์งาน
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
履歴書を同封いたしました。
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวมอยู่กับจดหมายแนะนำตัว
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุณได้อ้างอิงไว้แล้ว
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
・・・・から推薦状を頂きました。
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแนบอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
Jag finns tillgänglig för intervju ...
・・・・日なら伺うことができます。
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับการสัมภาษณ์
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนายจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
Med vänlig hälsning,
敬具
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Med vänliga hälsningar,
敬具
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
Vördsamt,
敬具
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
Vänliga hälsningar,
敬具
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ