ภาษาฟินนิช | สำนวน - การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ

การเขียนจดหมายจูงใจ | ประวัติส่วนตัว | จดหมายอ้างอิง

การเขียนจดหมายจูงใจ - การเขียนเริ่มต้น

Bäste herrn,
Hyvä Herra,
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
Bästa fru,
Hyvä Rouva,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
Bästa herr eller fru,
Hyvä vastaanottaja,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
Bästa herrar,
Hyvät vastaanottajat,
ทางการ เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผนก
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Hyvät vastaanottajat,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
Bäste herr Smith,
Hyvä herra Smith,
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
Bästa fru Smith,
Hyvä rouva Smith,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้จักชื่อ
Bästa fröken Smith,
Hyvä neiti Smith,
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
Bästa fru Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถานะสมรส
Bäste John Smith,
Hyvä John Smith,
ทางการน้อยลง ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัครงานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
Jag skriver gällande er annons på ...
Kirjoitamme teille liittyen...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณาที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นในโฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่ออธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การเขียนจดหมายจูงใจ - เหตุผล

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพนั้นๆ
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอาชีพนี้
Mina främsta styrkor är ...
Vahvuuksiini kuuluvat...
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถแสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์อื่นๆที่คุณมีได้
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประการใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่ๆ
Mitt kompetensområde är ...
Asiantuntemukseni keskittyy...
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงานของคุณ
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความสามารถในสายงานหนึ่งๆ
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถทำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากทำงานในอดีต
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการได้
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวในงาน
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณและดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงานปัจจุบัน
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับมาจากงานปัจจุบัน ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพของคุณ

การเขียนจดหมายจูงใจ - ทักษะ

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่นๆที่คุณถนัด
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับสูง
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Minulla on hyvät perustaidot...
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพูดได้ในระดับเบื้องต้น
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
Jag är en erfaren användare av ...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ในทักษะของคุณ
Utmärkt kommunikationsförmåga
Erinomainen kyky kommunikoida
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณ
God slutledningsförmåga
Deduktiivinen ajattelu
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Logiskt tänkande
Looginen ajattelu
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบบที่ถูกต้อง
Analytisk förmåga
Analyyttiset taidot
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโดยรายละเอียด
Bra samarbetsförmåga
Hyvät ihmissuhdetaidot
ความสามารถในการจัดการและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Bra förhandlingsteknik
Neuvottelukyvyt
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Bra presentationsteknik
Esiintymistaidot
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ

การเขียนจดหมายจูงใจ - การปิดท้าย

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสัมภาษณ์งาน
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวมอยู่กับจดหมายแนะนำตัว
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุณได้อ้างอิงไว้แล้ว
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Suosituksia voi pyytää...
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแนบอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Olen saatavilla haastatteluun...
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับการสัมภาษณ์
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนายจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
Med vänlig hälsning,
Ystävällisin terveisin,
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Med vänliga hälsningar,
Ystävällisin terveisin,
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
Vördsamt,
Kunnioittavasti,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
Vänliga hälsningar,
Parhain terveisin,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ