ภาษาสวีดิช | สำนวน - การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ

การเขียนจดหมายจูงใจ | ประวัติส่วนตัว | จดหมายอ้างอิง

การเขียนจดหมายจูงใจ - การเขียนเริ่มต้น

Уважаемый г-н ...
Bäste herrn,
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
Уважаемая госпожа...
Bästa fru,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
Уважаемые...
Bästa herr eller fru,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
Уважаемые...
Bästa herrar,
ทางการ เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผนก
Уважаемые...
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
Уважаемый г-н Смидт
Bäste herr Smith,
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้จักชื่อ
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fröken Smith,
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถานะสมรส
Уважаемый...
Bäste John Smith,
ทางการน้อยลง ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัครงานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Jag skriver gällande er annons på ...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณาที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นในโฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
Прошу принять меня на должность...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่ออธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การเขียนจดหมายจูงใจ - เหตุผล

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพนั้นๆ
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอาชีพนี้
Мои сильные стороны:...
Mina främsta styrkor är ...
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถแสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์อื่นๆที่คุณมีได้
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประการใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่ๆ
Я специализируюсь на...
Mitt kompetensområde är ...
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงานของคุณ
За время работы в ... я развил свои навыки...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความสามารถในสายงานหนึ่งๆ
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถทำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากทำงานในอดีต
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการได้
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวในงาน
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณและดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงานปัจจุบัน
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับมาจากงานปัจจุบัน ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพของคุณ

การเขียนจดหมายจูงใจ - ทักษะ

Мой родной язык..., я также говорю по...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่นๆที่คุณถนัด
Я отлично владею...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับสูง
Я свободно говорю по...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพูดได้ในระดับเบื้องต้น
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
Я являюсь продвинутым пользователем...
Jag är en erfaren användare av ...
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ในทักษะของคุณ
Отличные коммуникативные навыки
Utmärkt kommunikationsförmåga
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณ
Логическая аргументация
God slutledningsförmåga
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Логическое мышление
Logiskt tänkande
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบบที่ถูกต้อง
Аналитические способности
Analytisk förmåga
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโดยรายละเอียด
Высокие личностные качества
Bra samarbetsförmåga
ความสามารถในการจัดการและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Переговорческие навыки
Bra förhandlingsteknik
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Презентационные навыки
Bra presentationsteknik
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ

การเขียนจดหมายจูงใจ - การปิดท้าย

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสัมภาษณ์งาน
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวมอยู่กับจดหมายแนะนำตัว
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุณได้อ้างอิงไว้แล้ว
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแนบอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
Я свободен...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับการสัมภาษณ์
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนายจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
С уважением...
Med vänlig hälsning,
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
С уважением ваш...
Med vänliga hälsningar,
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
С уважением ваш...
Vördsamt,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
С уважением...
Vänliga hälsningar,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ