ภาษาอังกฤษ | สำนวน - การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ

การเขียนจดหมายจูงใจ | ประวัติส่วนตัว | จดหมายอ้างอิง

การเขียนจดหมายจูงใจ - การเขียนเริ่มต้น

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Dear Sir,
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Dear Madam,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Dear Sir / Madam,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Dear Sirs,
ทางการ เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผนก
A quem possa interessar,
To whom it may concern,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Dear Mr. Smith,
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Dear Mrs. Smith,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้จักชื่อ
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Dear Miss Smith,
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Dear Ms. Smith,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถานะสมรส
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Dear John Smith,
ทางการน้อยลง ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัครงานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
I am writing in response to your advertisement posted on…
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณาที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
I refer to your advertisement in…dated… .
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นในโฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
I would like to apply for the position of…
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่ออธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การเขียนจดหมายจูงใจ - เหตุผล

Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
I am particularly interested in this job, as…
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพนั้นๆ
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
I would like to work for you, in order to…
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอาชีพนี้
Meus pontos fortes são...
My strengths are…
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
I would be well suited to the position because…
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Although I have no previous experience in…, I have had…
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถแสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์อื่นๆที่คุณมีได้
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประการใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่ๆ
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
My area of expertise is…
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงานของคุณ
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Whilst working at… I became highly competent in…
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความสามารถในสายงานหนึ่งๆ
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถทำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากทำงานในอดีต
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Even under pressure I can maintain high standards.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการได้
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวในงาน
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณและดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงานปัจจุบัน
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับมาจากงานปัจจุบัน ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพของคุณ

การเขียนจดหมายจูงใจ - ทักษะ

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
My native language is…, but I can also speak…
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่นๆที่คุณถนัด
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
I have an excellent command of…
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับสูง
Eu tenho conhecimento intermediário de...
I have a working knowledge of…
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพูดได้ในระดับเบื้องต้น
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
I have …years experience of working…
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
Eu tenho experiência em /com ...
I am an experienced user of…
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
I believe I possess the right combination of...and… .
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ในทักษะของคุณ
Excelente habilidade de comunicação
Excellent communication skills
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณ
Raciocínio dedutivo
Deductive reasoning
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Pensamento lógico
Logical thinking
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบบที่ถูกต้อง
Habilidades analíticas
Analytical skills
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโดยรายละเอียด
Bom relacionamento interpessoal
Good interpersonal skills
ความสามารถในการจัดการและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Habilidades de negociação
Negotiation skills
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Habilidades de comunicação
Presentation skills
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ

การเขียนจดหมายจูงใจ - การปิดท้าย

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสัมภาษณ์งาน
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Please find my résumé / CV attached.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวมอยู่กับจดหมายแนะนำตัว
Eu posso fornecer referências, se necessário.
I can supply references from…if required.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุณได้อ้างอิงไว้แล้ว
Referências podem ser solicitadas à /ao...
References can be requested from…
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแนบอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
Estou disponível para entrevista em ..
I am available for interview on…
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับการสัมภาษณ์
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนายจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
Cordialmente,
Yours faithfully,
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Atenciosamente,
Yours sincerely,
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
Com elevada estima,
Respectfully yours,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
Lembranças,
Kind/Best regards,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ