ภาษาเดนิช | สำนวน - การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ

การเขียนจดหมายจูงใจ | ประวัติส่วนตัว | จดหมายอ้างอิง

การเขียนจดหมายจูงใจ - การเขียนเริ่มต้น

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Kære Hr.,
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Kære Fru.,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Kære Hr./Fru.,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Kære Hr./Fru.,
ทางการ เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผนก
A quem possa interessar,
Til hvem dette ankommer,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Kære Hr. Smith,
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Kære Fru. Smith,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้จักชื่อ
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Kære Frk. Smith,
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Kære Fr. Smith,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถานะสมรส
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Kære John Smith,
ทางการน้อยลง ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัครงานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณาที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นในโฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Jeg ville søge stillingen som...
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่ออธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การเขียนจดหมายจูงใจ - เหตุผล

Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพนั้นๆ
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอาชีพนี้
Meus pontos fortes são...
Mine styrker er...
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถแสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์อื่นๆที่คุณมีได้
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประการใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่ๆ
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Mit ekspertområde er...
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงานของคุณ
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความสามารถในสายงานหนึ่งๆ
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถทำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากทำงานในอดีต
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการได้
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวในงาน
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณและดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงานปัจจุบัน
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับมาจากงานปัจจุบัน ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพของคุณ

การเขียนจดหมายจูงใจ - ทักษะ

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่นๆที่คุณถนัด
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Jeg råder fremragende over...
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับสูง
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Jeg har en fungerende viden om...
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพูดได้ในระดับเบื้องต้น
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Jeg har... års erfaring indenfor...
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
Eu tenho experiência em /com ...
Jeg er en erfaren bruger af...
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ในทักษะของคุณ
Excelente habilidade de comunicação
Fremragende kommunikations evner
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณ
Raciocínio dedutivo
Deduktiv argumentation
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Pensamento lógico
Logisk tænkning
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบบที่ถูกต้อง
Habilidades analíticas
Analytiske evner
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโดยรายละเอียด
Bom relacionamento interpessoal
Gode interpersonel evner
ความสามารถในการจัดการและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Habilidades de negociação
Forhandlings evner
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Habilidades de comunicação
Præsentations evner
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ

การเขียนจดหมายจูงใจ - การปิดท้าย

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสัมภาษณ์งาน
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวมอยู่กับจดหมายแนะนำตัว
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุณได้อ้างอิงไว้แล้ว
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Referencer kan rekvieres fra...
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแนบอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
Estou disponível para entrevista em ..
Jeg er ledig til et interview den...
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับการสัมภาษณ์
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนายจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
Cordialmente,
Med venlig hilsen
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Atenciosamente,
Med venlig hilsen
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
Com elevada estima,
Med respekt,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
Lembranças,
Med venlig hilsen
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ