ภาษาเช็ค | สำนวน - การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ

การเขียนจดหมายจูงใจ | ประวัติส่วนตัว | จดหมายอ้างอิง

การเขียนจดหมายจูงใจ - การเขียนเริ่มต้น

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Vážený pane,
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Vážená paní,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Vážený pane / Vážená paní,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Dobrý den,
ทางการ เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผนก
A quem possa interessar,
Všem zainteresovaným stranám,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Vážený pane Smith,
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Vážená paní Smithová,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้จักชื่อ
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Vážená slečno Smithová,
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Vážená paní Smithová,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถานะสมรส
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Milý Johne Smith,
ทางการน้อยลง ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัครงานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณาที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นในโฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่ออธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การเขียนจดหมายจูงใจ - เหตุผล

Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพนั้นๆ
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอาชีพนี้
Meus pontos fortes são...
Moje silné stránky jsou...
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถแสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์อื่นๆที่คุณมีได้
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประการใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่ๆ
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Moje oblast odborných znalostí je...
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงานของคุณ
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความสามารถในสายงานหนึ่งๆ
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถทำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากทำงานในอดีต
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการได้
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวในงาน
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณและดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงานปัจจุบัน
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับมาจากงานปัจจุบัน ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพของคุณ

การเขียนจดหมายจูงใจ - ทักษะ

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่นๆที่คุณถนัด
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Mám výbornou znalost...
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับสูง
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Mám znalost...
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพูดได้ในระดับเบื้องต้น
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
Eu tenho experiência em /com ...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ในทักษะของคุณ
Excelente habilidade de comunicação
Výborné komunikační schopnosti
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณ
Raciocínio dedutivo
Dedukce
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Pensamento lógico
Logické myšlení
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบบที่ถูกต้อง
Habilidades analíticas
Analytické schopnosti
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโดยรายละเอียด
Bom relacionamento interpessoal
Dobré interpersonální schopnosti
ความสามารถในการจัดการและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Habilidades de negociação
Vyjednávací schopnosti
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Habilidades de comunicação
Prezentační dovednosti
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ

การเขียนจดหมายจูงใจ - การปิดท้าย

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสัมภาษณ์งาน
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Můj životopis naleznete v příloze.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวมอยู่กับจดหมายแนะนำตัว
Eu posso fornecer referências, se necessário.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุณได้อ้างอิงไว้แล้ว
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Ohledně referencí se obraťte na...
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแนบอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
Estou disponível para entrevista em ..
Na pohovor se mohu dostavit dne...
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับการสัมภาษณ์
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนายจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
Cordialmente,
S pozdravem,
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Atenciosamente,
S pozdravem,
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
Com elevada estima,
S úctou,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
Lembranças,
Se srdečným pozdravem,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ