ภาษาโรมาเนีย | สำนวน - การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ

การเขียนจดหมายจูงใจ | ประวัติส่วนตัว | จดหมายอ้างอิง

การเขียนจดหมายจูงใจ - การเขียนเริ่มต้น

拝啓
Stimate Domn,
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
拝啓
Stimată Doamnă,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
拝啓
Stimate Domn/Doamnă,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
拝啓
Stimați Domni,
ทางการ เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผนก
関係者各位
În atenția cui este interesat,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
拝啓 
Stimate Domnule Popescu,
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
拝啓
・・・・様
Stimată Doamnă Popescu,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้จักชื่อ
拝啓
・・・・様
Stimată Domnișoară Popescu,
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
拝啓
・・・・様
Stimată Doamnă Popescu,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถานะสมรส
拝啓
・・・・様
Dragă Andrei Popescu,
ทางการน้อยลง ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัครงานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณาที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นในโฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Aș dori să aplic pentru poziția de...
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่ออธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การเขียนจดหมายจูงใจ - เหตุผล

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพนั้นๆ
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอาชีพนี้
私の強みは・・・・
Punctele mele forte sunt...
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น
・・・・することで貢献することができます。
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถแสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์อื่นๆที่คุณมีได้
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประการใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่ๆ
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Domeniul meu de bază este...
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงานของคุณ
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความสามารถในสายงานหนึ่งๆ
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถทำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากทำงานในอดีต
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการได้
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวในงาน
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณและดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงานปัจจุบัน
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับมาจากงานปัจจุบัน ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพของคุณ

การเขียนจดหมายจูงใจ - ทักษะ

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่นๆที่คุณถนัด
・・・・語を話すことができます。
Stăpânesc foarte bine...
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับสูง
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Cunosc la nivel mediu...
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพูดได้ในระดับเบื้องต้น
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Am...ani de experienţă în domeniul...
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
・・・・を使いこなすことができます。
Sunt un utilizator experimentat de...
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ในทักษะของคุณ
コミュニケーション能力
Abilităţi de comunicare excelente.
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณ
演繹的推理力
Gândire deductivă.
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
論理的思考能力
Gândire logică.
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบบที่ถูกต้อง
分析能力
Abilităţi analitice.
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโดยรายละเอียด
対人能力
Abilităţi interpersonale bune.
ความสามารถในการจัดการและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
交渉能力
Abilităţi de negociere
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
プレゼンテーション能力
Abilităţi în adresarea către un public larg.
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ

การเขียนจดหมายจูงใจ - การปิดท้าย

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสัมภาษณ์งาน
履歴書を同封いたしました。
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวมอยู่กับจดหมายแนะนำตัว
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุณได้อ้างอิงไว้แล้ว
・・・・から推薦状を頂きました。
Referinţele pot fi solicitate de la...
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแนบอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
・・・・日なら伺うことができます。
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับการสัมภาษณ์
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนายจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
敬具
Cu stimă,
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
敬具
Cu sinceritate,
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
敬具
Cu respect,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
敬具
Toate cele bune,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ