ภาษาฮังกาเรี่ยน | สำนวน - การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ

การเขียนจดหมายจูงใจ | ประวัติส่วนตัว | จดหมายอ้างอิง

การเขียนจดหมายจูงใจ - การเขียนเริ่มต้น

拝啓
Tisztelt Uram!
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
拝啓
Tisztelt Hölgyem!
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
拝啓
Tisztelt Hölgyem!Uram!
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
拝啓
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
ทางการ เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผนก
関係者各位
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
拝啓 
Tisztelt Smith Úr!
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
拝啓
・・・・様
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้จักชื่อ
拝啓
・・・・様
Tisztelt Smith Asszony!
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
拝啓
・・・・様
Tisztelt Smith Asszony!
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถานะสมรส
拝啓
・・・・様
Kedves Smith John!
ทางการน้อยลง ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัครงานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณาที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นในโฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่ออธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การเขียนจดหมายจูงใจ - เหตุผล

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพนั้นๆ
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอาชีพนี้
私の強みは・・・・
Erősségeim ...
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น
・・・・することで貢献することができます。
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถแสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์อื่นๆที่คุณมีได้
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประการใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่ๆ
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Szakterületem a ....
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงานของคุณ
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความสามารถในสายงานหนึ่งๆ
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถทำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากทำงานในอดีต
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการได้
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวในงาน
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณและดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงานปัจจุบัน
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับมาจากงานปัจจุบัน ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพของคุณ

การเขียนจดหมายจูงใจ - ทักษะ

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่นๆที่คุณถนัด
・・・・語を話すことができます。
Magas szinten beszélek...
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับสูง
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Középszinten beszélek....
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพูดได้ในระดับเบื้องต้น
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
・・・・を使いこなすことができます。
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ในทักษะของคุณ
コミュニケーション能力
Kiváló kommunikációs készség
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณ
演繹的推理力
Deduktív érvelés
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
論理的思考能力
Logikus gondolkodás
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบบที่ถูกต้อง
分析能力
Analitikus készségek
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโดยรายละเอียด
対人能力
Jó interperszonális készség
ความสามารถในการจัดการและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
交渉能力
Jó tárgyalási készség
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
プレゼンテーション能力
Előadó készség/Prezentációs készség
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ

การเขียนจดหมายจูงใจ - การปิดท้าย

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสัมภาษณ์งาน
履歴書を同封いたしました。
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวมอยู่กับจดหมายแนะนำตัว
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุณได้อ้างอิงไว้แล้ว
・・・・から推薦状を頂きました。
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแนบอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
・・・・日なら伺うことができます。
Számomra egy interjú megfelelne a ...
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับการสัมภาษณ์
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนายจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
敬具
Tisztelettel,
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
敬具
Tisztelettel,
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
敬具
Tisztelettel,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
敬具
Üdvözlettel,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ