ภาษาฟินนิช | สำนวน - การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ

การเขียนจดหมายจูงใจ | ประวัติส่วนตัว | จดหมายอ้างอิง

การเขียนจดหมายจูงใจ - การเขียนเริ่มต้น

拝啓
Hyvä Herra,
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
拝啓
Hyvä Rouva,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
拝啓
Hyvä vastaanottaja,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
拝啓
Hyvät vastaanottajat,
ทางการ เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผนก
関係者各位
Hyvät vastaanottajat,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
拝啓 
Hyvä herra Smith,
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
拝啓
・・・・様
Hyvä rouva Smith,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้จักชื่อ
拝啓
・・・・様
Hyvä neiti Smith,
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
拝啓
・・・・様
Hyvä neiti / rouva Smith,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถานะสมรส
拝啓
・・・・様
Hyvä John Smith,
ทางการน้อยลง ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัครงานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Kirjoitamme teille liittyen...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณาที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นในโฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Haluaisin hakea ... paikkaa...
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่ออธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การเขียนจดหมายจูงใจ - เหตุผล

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพนั้นๆ
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอาชีพนี้
私の強みは・・・・
Vahvuuksiini kuuluvat...
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น
・・・・することで貢献することができます。
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถแสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์อื่นๆที่คุณมีได้
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประการใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่ๆ
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Asiantuntemukseni keskittyy...
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงานของคุณ
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความสามารถในสายงานหนึ่งๆ
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถทำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากทำงานในอดีต
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการได้
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวในงาน
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณและดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงานปัจจุบัน
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับมาจากงานปัจจุบัน ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพของคุณ

การเขียนจดหมายจูงใจ - ทักษะ

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่นๆที่คุณถนัด
・・・・語を話すことができます。
Hallitsen ...kielen loistavasti...
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับสูง
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Minulla on hyvät perustaidot...
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพูดได้ในระดับเบื้องต้น
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
・・・・を使いこなすことができます。
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ในทักษะของคุณ
コミュニケーション能力
Erinomainen kyky kommunikoida
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณ
演繹的推理力
Deduktiivinen ajattelu
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
論理的思考能力
Looginen ajattelu
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบบที่ถูกต้อง
分析能力
Analyyttiset taidot
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโดยรายละเอียด
対人能力
Hyvät ihmissuhdetaidot
ความสามารถในการจัดการและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
交渉能力
Neuvottelukyvyt
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
プレゼンテーション能力
Esiintymistaidot
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ

การเขียนจดหมายจูงใจ - การปิดท้าย

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสัมภาษณ์งาน
履歴書を同封いたしました。
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวมอยู่กับจดหมายแนะนำตัว
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุณได้อ้างอิงไว้แล้ว
・・・・から推薦状を頂きました。
Suosituksia voi pyytää...
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแนบอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
・・・・日なら伺うことができます。
Olen saatavilla haastatteluun...
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับการสัมภาษณ์
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนายจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
敬具
Ystävällisin terveisin,
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
敬具
Ystävällisin terveisin,
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
敬具
Kunnioittavasti,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
敬具
Parhain terveisin,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ