ภาษาฟินนิช | สำนวน - การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ

การเขียนจดหมายจูงใจ | ประวัติส่วนตัว | จดหมายอ้างอิง

การเขียนจดหมายจูงใจ - การเขียนเริ่มต้น

Αξιότιμε κύριε,
Hyvä Herra,
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
Αξιότιμη κυρία,
Hyvä Rouva,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Hyvä vastaanottaja,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Hyvät vastaanottajat,
ทางการ เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผนก
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Hyvät vastaanottajat,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Hyvä herra Smith,
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Hyvä rouva Smith,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้จักชื่อ
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Hyvä neiti Smith,
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Hyvä neiti / rouva Smith,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถานะสมรส
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Hyvä John Smith,
ทางการน้อยลง ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัครงานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Kirjoitamme teille liittyen...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณาที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นในโฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่ออธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การเขียนจดหมายจูงใจ - เหตุผล

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพนั้นๆ
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอาชีพนี้
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Vahvuuksiini kuuluvat...
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถแสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์อื่นๆที่คุณมีได้
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประการใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่ๆ
Η ειδικότητά μου είναι...
Asiantuntemukseni keskittyy...
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงานของคุณ
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความสามารถในสายงานหนึ่งๆ
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถทำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากทำงานในอดีต
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการได้
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวในงาน
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณและดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงานปัจจุบัน
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับมาจากงานปัจจุบัน ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพของคุณ

การเขียนจดหมายจูงใจ - ทักษะ

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่นๆที่คุณถนัด
Είμαι άριστος γνώστης της...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับสูง
Έχω μια καλή γνώση της...
Minulla on hyvät perustaidot...
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพูดได้ในระดับเบื้องต้น
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ในทักษะของคุณ
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Erinomainen kyky kommunikoida
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณ
Επαγωγική λογική
Deduktiivinen ajattelu
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Λογική σκέψη
Looginen ajattelu
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบบที่ถูกต้อง
Αναλυτικές ικανότητες
Analyyttiset taidot
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโดยรายละเอียด
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Hyvät ihmissuhdetaidot
ความสามารถในการจัดการและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Neuvottelukyvyt
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Ικανότητες παρουσίασης
Esiintymistaidot
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ

การเขียนจดหมายจูงใจ - การปิดท้าย

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสัมภาษณ์งาน
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวมอยู่กับจดหมายแนะนำตัว
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุณได้อ้างอิงไว้แล้ว
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Suosituksia voi pyytää...
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแนบอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Olen saatavilla haastatteluun...
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับการสัมภาษณ์
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนายจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
Με εκτίμηση,
Ystävällisin terveisin,
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Με εκτίμηση,
Ystävällisin terveisin,
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
Με εκτίμηση,
Kunnioittavasti,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Parhain terveisin,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ