ภาษาเกาหลี | สำนวน - การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ

การเขียนจดหมายจูงใจ | ประวัติส่วนตัว | จดหมายอ้างอิง

การเขียนจดหมายจูงใจ - การเขียนเริ่มต้น

Hyvä Herra,
존경하는 관계자 분께
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
Hyvä Rouva,
존경하는 관계자 분께
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
Hyvä vastaanottaja,
존경하는 관계자 분께
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
Hyvät vastaanottajat,
존경하는 관계자 분(들)께
ทางการ เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผนก
Hyvät vastaanottajat,
존경하는 관계자 분(들)께
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
Hyvä herra Smith,
존경하는 김철수 님께
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
Hyvä rouva Smith,
존경하는 김희연 님께
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้จักชื่อ
Hyvä neiti Smith,
존경하는 김희연 님께
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
Hyvä neiti / rouva Smith,
존경하는 김희연 님께
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถานะสมรส
Hyvä John Smith,
친애하는 최현우님께
ทางการน้อยลง ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัครงานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
Kirjoitamme teille liittyen...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณาที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นในโฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
Haluaisin hakea ... paikkaa...
...에 지원하고 싶습니다.
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่ออธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การเขียนจดหมายจูงใจ - เหตุผล

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพนั้นๆ
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอาชีพนี้
Vahvuuksiini kuuluvat...
저의 장점은 ... 입니다.
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถแสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์อื่นๆที่คุณมีได้
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประการใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่ๆ
Asiantuntemukseni keskittyy...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงานของคุณ
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความสามารถในสายงานหนึ่งๆ
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถทำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากทำงานในอดีต
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการได้
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวในงาน
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณและดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงานปัจจุบัน
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับมาจากงานปัจจุบัน ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพของคุณ

การเขียนจดหมายจูงใจ - ทักษะ

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่นๆที่คุณถนัด
Hallitsen ...kielen loistavasti...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับสูง
Minulla on hyvät perustaidot...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพูดได้ในระดับเบื้องต้น
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ในทักษะของคุณ
Erinomainen kyky kommunikoida
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณ
Deduktiivinen ajattelu
추론 이해 능력
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Looginen ajattelu
논리적인 사고능력
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบบที่ถูกต้อง
Analyyttiset taidot
분석 능력
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโดยรายละเอียด
Hyvät ihmissuhdetaidot
좋은 사교성
ความสามารถในการจัดการและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Neuvottelukyvyt
협정 능력
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Esiintymistaidot
프리젠테이션 능력
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ

การเขียนจดหมายจูงใจ - การปิดท้าย

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสัมภาษณ์งาน
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวมอยู่กับจดหมายแนะนำตัว
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุณได้อ้างอิงไว้แล้ว
Suosituksia voi pyytää...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแนบอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
Olen saatavilla haastatteluun...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับการสัมภาษณ์
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนายจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
Ystävällisin terveisin,
... (이름) 드림
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Ystävällisin terveisin,
... (이름) 드림
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
Kunnioittavasti,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
Parhain terveisin,
감사합니다. ...씨.
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ