ภาษาดัช | สำนวน - การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ

การเขียนจดหมายจูงใจ | ประวัติส่วนตัว | จดหมายอ้างอิง

การเขียนจดหมายจูงใจ - การเขียนเริ่มต้น

Dear Sir,
Geachte heer
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
Dear Madam,
Geachte mevrouw
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
ทางการ เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผนก
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้จักชื่อ
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถานะสมรส
Dear John Smith,
Beste meneer Jansen
ทางการน้อยลง ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัครงานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
I am writing in response to your advertisement posted on…
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณาที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
I refer to your advertisement in…dated… .
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นในโฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
I would like to apply for the position of…
Ik solliciteer naar de functie van ...
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่ออธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การเขียนจดหมายจูงใจ - เหตุผล

I am particularly interested in this job, as…
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพนั้นๆ
I would like to work for you, in order to…
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอาชีพนี้
My strengths are…
Mijn sterke punten zijn ...
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น
I would be well suited to the position because…
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้
Although I have no previous experience in…, I have had…
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถแสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์อื่นๆที่คุณมีได้
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประการใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่ๆ
My area of expertise is…
Mijn vakgebied is ...
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงานของคุณ
Whilst working at… I became highly competent in…
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความสามารถในสายงานหนึ่งๆ
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถทำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากทำงานในอดีต
Even under pressure I can maintain high standards.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการได้
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวในงาน
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณและดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงานปัจจุบัน
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับมาจากงานปัจจุบัน ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพของคุณ

การเขียนจดหมายจูงใจ - ทักษะ

My native language is…, but I can also speak…
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่นๆที่คุณถนัด
I have an excellent command of…
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับสูง
I have a working knowledge of…
Ik beschik over een goede beheersing van ...
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพูดได้ในระดับเบื้องต้น
I have …years experience of working…
Ik heb ... jaren ervaring als ...
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
I am an experienced user of…
Ik beschik over goede kennis van ...
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
I believe I possess the right combination of...and… .
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ในทักษะของคุณ
Excellent communication skills
Uitstekende communicatieve vaardigheden
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณ
Deductive reasoning
Analytisch denkvermogen
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Logical thinking
Logisch denkvermogen
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบบที่ถูกต้อง
Analytical skills
Analytische vaardigheden
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโดยรายละเอียด
Good interpersonal skills
Goede intermenselijke vaardigheden
ความสามารถในการจัดการและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Negotiation skills
Onderhandelingsvaardigheden
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Presentation skills
Presentatievaardigheden
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ

การเขียนจดหมายจูงใจ - การปิดท้าย

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสัมภาษณ์งาน
Please find my résumé / CV attached.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวมอยู่กับจดหมายแนะนำตัว
I can supply references from…if required.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุณได้อ้างอิงไว้แล้ว
References can be requested from…
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแนบอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
I am available for interview on…
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับการสัมภาษณ์
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนายจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
Yours faithfully,
Met vriendelijke groet,
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Yours sincerely,
Met vriendelijke groet,
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
Respectfully yours,
Hoogachtend,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
Kind/Best regards,
Met de beste groeten,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ