ภาษาโปรตุเกส | สำนวน - การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ

การเขียนจดหมายจูงใจ | ประวัติส่วนตัว | จดหมายอ้างอิง

การเขียนจดหมายจูงใจ - การเขียนเริ่มต้น

Kære Hr.,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
Kære Fru.,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
Kære Hr./Fru.,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
Kære Hr./Fru.,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
ทางการ เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผนก
Til hvem dette ankommer,
A quem possa interessar,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
Kære Hr. Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
Kære Fru. Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้จักชื่อ
Kære Frk. Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
Kære Fr. Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถานะสมรส
Kære John Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
ทางการน้อยลง ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัครงานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณาที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นในโฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
Jeg ville søge stillingen som...
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่ออธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การเขียนจดหมายจูงใจ - เหตุผล

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพนั้นๆ
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอาชีพนี้
Mine styrker er...
Meus pontos fortes são...
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถแสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์อื่นๆที่คุณมีได้
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประการใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่ๆ
Mit ekspertområde er...
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงานของคุณ
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความสามารถในสายงานหนึ่งๆ
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถทำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากทำงานในอดีต
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการได้
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวในงาน
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณและดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงานปัจจุบัน
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับมาจากงานปัจจุบัน ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพของคุณ

การเขียนจดหมายจูงใจ - ทักษะ

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่นๆที่คุณถนัด
Jeg råder fremragende over...
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับสูง
Jeg har en fungerende viden om...
Eu tenho conhecimento intermediário de...
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพูดได้ในระดับเบื้องต้น
Jeg har... års erfaring indenfor...
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
Jeg er en erfaren bruger af...
Eu tenho experiência em /com ...
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ในทักษะของคุณ
Fremragende kommunikations evner
Excelente habilidade de comunicação
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณ
Deduktiv argumentation
Raciocínio dedutivo
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Logisk tænkning
Pensamento lógico
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบบที่ถูกต้อง
Analytiske evner
Habilidades analíticas
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโดยรายละเอียด
Gode interpersonel evner
Bom relacionamento interpessoal
ความสามารถในการจัดการและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Forhandlings evner
Habilidades de negociação
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Præsentations evner
Habilidades de comunicação
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ

การเขียนจดหมายจูงใจ - การปิดท้าย

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสัมภาษณ์งาน
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวมอยู่กับจดหมายแนะนำตัว
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Eu posso fornecer referências, se necessário.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุณได้อ้างอิงไว้แล้ว
Referencer kan rekvieres fra...
Referências podem ser solicitadas à /ao...
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแนบอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
Jeg er ledig til et interview den...
Estou disponível para entrevista em ..
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับการสัมภาษณ์
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนายจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
Med venlig hilsen
Cordialmente,
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Med venlig hilsen
Atenciosamente,
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
Med respekt,
Com elevada estima,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
Med venlig hilsen
Lembranças,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ