ภาษาเยอรมัน | สำนวน - การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ

การเขียนจดหมายจูงใจ | ประวัติส่วนตัว | จดหมายอ้างอิง

การเขียนจดหมายจูงใจ - การเขียนเริ่มต้น

Kære Hr.,
Sehr geehrter Herr,
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
Kære Fru.,
Sehr geehrte Frau,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
Kære Hr./Fru.,
Sehr geehrte Damen und Herren,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
Kære Hr./Fru.,
Sehr geehrte Damen und Herren,
ทางการ เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผนก
Til hvem dette ankommer,
Sehr geehrte Damen und Herren,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
Kære Hr. Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
Kære Fru. Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้จักชื่อ
Kære Frk. Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
Kære Fr. Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถานะสมรส
Kære John Smith,
Lieber Herr Schmidt,
ทางการน้อยลง ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัครงานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณาที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นในโฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
Jeg ville søge stillingen som...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่ออธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การเขียนจดหมายจูงใจ - เหตุผล

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพนั้นๆ
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอาชีพนี้
Mine styrker er...
Zu meinen Stärken zählen...
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถแสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์อื่นๆที่คุณมีได้
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประการใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่ๆ
Mit ekspertområde er...
Mein Fachgebiet ist...
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงานของคุณ
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความสามารถในสายงานหนึ่งๆ
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถทำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากทำงานในอดีต
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการได้
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวในงาน
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณและดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงานปัจจุบัน
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับมาจากงานปัจจุบัน ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพของคุณ

การเขียนจดหมายจูงใจ - ทักษะ

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่นๆที่คุณถนัด
Jeg råder fremragende over...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับสูง
Jeg har en fungerende viden om...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพูดได้ในระดับเบื้องต้น
Jeg har... års erfaring indenfor...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
Jeg er en erfaren bruger af...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ในทักษะของคุณ
Fremragende kommunikations evner
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณ
Deduktiv argumentation
schlussfolgerndes Denken
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Logisk tænkning
logisches Denken
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบบที่ถูกต้อง
Analytiske evner
analytische Fähigkeiten
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโดยรายละเอียด
Gode interpersonel evner
hohe soziale Kompetenz
ความสามารถในการจัดการและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Forhandlings evner
Verhandlungsgeschick
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Præsentations evner
Präsentationsfähigkeiten
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ

การเขียนจดหมายจูงใจ - การปิดท้าย

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสัมภาษณ์งาน
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวมอยู่กับจดหมายแนะนำตัว
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุณได้อ้างอิงไว้แล้ว
Referencer kan rekvieres fra...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแนบอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
Jeg er ledig til et interview den...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับการสัมภาษณ์
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนายจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüßen
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüßen
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
Med respekt,
Hochachtungsvoll
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
Med venlig hilsen
Herzliche Grüße
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ