ภาษาอังกฤษ | สำนวน - การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ

การเขียนจดหมายจูงใจ | ประวัติส่วนตัว | จดหมายอ้างอิง

การเขียนจดหมายจูงใจ - การเขียนเริ่มต้น

Kære Hr.,
Dear Sir,
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
Kære Fru.,
Dear Madam,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
Kære Hr./Fru.,
Dear Sir / Madam,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
Kære Hr./Fru.,
Dear Sirs,
ทางการ เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผนก
Til hvem dette ankommer,
To whom it may concern,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
Kære Hr. Smith,
Dear Mr. Smith,
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
Kære Fru. Smith,
Dear Mrs. Smith,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้จักชื่อ
Kære Frk. Smith,
Dear Miss Smith,
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
Kære Fr. Smith,
Dear Ms. Smith,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถานะสมรส
Kære John Smith,
Dear John Smith,
ทางการน้อยลง ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัครงานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
I am writing in response to your advertisement posted on…
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณาที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
I refer to your advertisement in…dated… .
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นในโฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
Jeg ville søge stillingen som...
I would like to apply for the position of…
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่ออธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การเขียนจดหมายจูงใจ - เหตุผล

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
I am particularly interested in this job, as…
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพนั้นๆ
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
I would like to work for you, in order to…
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอาชีพนี้
Mine styrker er...
My strengths are…
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
I would be well suited to the position because…
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Although I have no previous experience in…, I have had…
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถแสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์อื่นๆที่คุณมีได้
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประการใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่ๆ
Mit ekspertområde er...
My area of expertise is…
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงานของคุณ
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Whilst working at… I became highly competent in…
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความสามารถในสายงานหนึ่งๆ
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถทำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากทำงานในอดีต
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Even under pressure I can maintain high standards.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการได้
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวในงาน
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณและดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงานปัจจุบัน
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับมาจากงานปัจจุบัน ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพของคุณ

การเขียนจดหมายจูงใจ - ทักษะ

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
My native language is…, but I can also speak…
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่นๆที่คุณถนัด
Jeg råder fremragende over...
I have an excellent command of…
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับสูง
Jeg har en fungerende viden om...
I have a working knowledge of…
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพูดได้ในระดับเบื้องต้น
Jeg har... års erfaring indenfor...
I have …years experience of working…
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
Jeg er en erfaren bruger af...
I am an experienced user of…
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
I believe I possess the right combination of...and… .
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ในทักษะของคุณ
Fremragende kommunikations evner
Excellent communication skills
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณ
Deduktiv argumentation
Deductive reasoning
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Logisk tænkning
Logical thinking
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบบที่ถูกต้อง
Analytiske evner
Analytical skills
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโดยรายละเอียด
Gode interpersonel evner
Good interpersonal skills
ความสามารถในการจัดการและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Forhandlings evner
Negotiation skills
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Præsentations evner
Presentation skills
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ

การเขียนจดหมายจูงใจ - การปิดท้าย

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสัมภาษณ์งาน
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Please find my résumé / CV attached.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวมอยู่กับจดหมายแนะนำตัว
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
I can supply references from…if required.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุณได้อ้างอิงไว้แล้ว
Referencer kan rekvieres fra...
References can be requested from…
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแนบอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
Jeg er ledig til et interview den...
I am available for interview on…
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับการสัมภาษณ์
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนายจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
Med venlig hilsen
Yours faithfully,
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Med venlig hilsen
Yours sincerely,
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
Med respekt,
Respectfully yours,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
Med venlig hilsen
Kind/Best regards,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ