ภาษาเช็ค | สำนวน - การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ

การเขียนจดหมายจูงใจ | ประวัติส่วนตัว | จดหมายอ้างอิง

การเขียนจดหมายจูงใจ - การเขียนเริ่มต้น

Kære Hr.,
Vážený pane,
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
Kære Fru.,
Vážená paní,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
Kære Hr./Fru.,
Vážený pane / Vážená paní,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
Kære Hr./Fru.,
Dobrý den,
ทางการ เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผนก
Til hvem dette ankommer,
Všem zainteresovaným stranám,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
Kære Hr. Smith,
Vážený pane Smith,
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
Kære Fru. Smith,
Vážená paní Smithová,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้จักชื่อ
Kære Frk. Smith,
Vážená slečno Smithová,
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
Kære Fr. Smith,
Vážená paní Smithová,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถานะสมรส
Kære John Smith,
Milý Johne Smith,
ทางการน้อยลง ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัครงานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณาที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นในโฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
Jeg ville søge stillingen som...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่ออธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การเขียนจดหมายจูงใจ - เหตุผล

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพนั้นๆ
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอาชีพนี้
Mine styrker er...
Moje silné stránky jsou...
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถแสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์อื่นๆที่คุณมีได้
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประการใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่ๆ
Mit ekspertområde er...
Moje oblast odborných znalostí je...
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงานของคุณ
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความสามารถในสายงานหนึ่งๆ
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถทำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากทำงานในอดีต
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการได้
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวในงาน
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณและดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงานปัจจุบัน
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับมาจากงานปัจจุบัน ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพของคุณ

การเขียนจดหมายจูงใจ - ทักษะ

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่นๆที่คุณถนัด
Jeg råder fremragende over...
Mám výbornou znalost...
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับสูง
Jeg har en fungerende viden om...
Mám znalost...
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพูดได้ในระดับเบื้องต้น
Jeg har... års erfaring indenfor...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
Jeg er en erfaren bruger af...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ในทักษะของคุณ
Fremragende kommunikations evner
Výborné komunikační schopnosti
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณ
Deduktiv argumentation
Dedukce
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Logisk tænkning
Logické myšlení
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบบที่ถูกต้อง
Analytiske evner
Analytické schopnosti
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโดยรายละเอียด
Gode interpersonel evner
Dobré interpersonální schopnosti
ความสามารถในการจัดการและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Forhandlings evner
Vyjednávací schopnosti
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Præsentations evner
Prezentační dovednosti
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ

การเขียนจดหมายจูงใจ - การปิดท้าย

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสัมภาษณ์งาน
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Můj životopis naleznete v příloze.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวมอยู่กับจดหมายแนะนำตัว
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุณได้อ้างอิงไว้แล้ว
Referencer kan rekvieres fra...
Ohledně referencí se obraťte na...
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแนบอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
Jeg er ledig til et interview den...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับการสัมภาษณ์
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนายจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
Med venlig hilsen
S pozdravem,
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Med venlig hilsen
S pozdravem,
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
Med respekt,
S úctou,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
Med venlig hilsen
Se srdečným pozdravem,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ