ภาษาจีน | สำนวน - การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ

การเขียนจดหมายจูงใจ | ประวัติส่วนตัว | จดหมายอ้างอิง

การเขียนจดหมายจูงใจ - การเขียนเริ่มต้น

Kære Hr.,
尊敬的先生,
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
Kære Fru.,
尊敬的女士,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生/女士,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生们,
ทางการ เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผนก
Til hvem dette ankommer,
尊敬的收信人,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
Kære Hr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
Kære Fru. Smith,
尊敬的史密斯女士,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้จักชื่อ
Kære Frk. Smith,
尊敬的史密斯小姐,
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
Kære Fr. Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถานะสมรส
Kære John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
ทางการน้อยลง ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัครงานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณาที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
我看到您于...在...上登的招聘信息
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นในโฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
Jeg ville søge stillingen som...
我想申请...一职
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่ออธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การเขียนจดหมายจูงใจ - เหตุผล

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
我对此工作很感兴趣,因为...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพนั้นๆ
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
我想为您工作,因为...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอาชีพนี้
Mine styrker er...
我的强项是...
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
我很适合这个职位,因为...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถแสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์อื่นๆที่คุณมีได้
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประการใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่ๆ
Mit ekspertområde er...
我的专长是…
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงานของคุณ
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความสามารถในสายงานหนึ่งๆ
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถทำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากทำงานในอดีต
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
即使在压力下我也能保持高标准。
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการได้
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวในงาน
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณและดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงานปัจจุบัน
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับมาจากงานปัจจุบัน ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพของคุณ

การเขียนจดหมายจูงใจ - ทักษะ

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
我的母语是...,但我也会说...
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่นๆที่คุณถนัด
Jeg råder fremragende over...
我熟练掌握...
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับสูง
Jeg har en fungerende viden om...
我能用...语进行工作交流
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพูดได้ในระดับเบื้องต้น
Jeg har... års erfaring indenfor...
我在...领域有...年工作经验
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
Jeg er en erfaren bruger af...
我是...的熟练使用者
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
我相信我是...和...技能的良好结合
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ในทักษะของคุณ
Fremragende kommunikations evner
出色的沟通技能
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณ
Deduktiv argumentation
演绎推理能力
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Logisk tænkning
逻辑性思考
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบบที่ถูกต้อง
Analytiske evner
分析技能
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโดยรายละเอียด
Gode interpersonel evner
良好的人际交往技能
ความสามารถในการจัดการและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Forhandlings evner
谈判技能
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Præsentations evner
观点陈述能力
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ

การเขียนจดหมายจูงใจ - การปิดท้าย

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสัมภาษณ์งาน
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
附件中含有我的个人简历。
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวมอยู่กับจดหมายแนะนำตัว
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุณได้อ้างอิงไว้แล้ว
Referencer kan rekvieres fra...
可以从...处获得推荐信
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแนบอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
Jeg er ledig til et interview den...
我可以在...的时候接受面试
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับการสัมภาษณ์
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนายจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
Med venlig hilsen
此致
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Med venlig hilsen
此致
敬礼
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
Med respekt,
肃然至上
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
Med venlig hilsen
祝好
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ