ภาษาเกาหลี | สำนวน - การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ

การเขียนจดหมายจูงใจ | ประวัติส่วนตัว | จดหมายอ้างอิง

การเขียนจดหมายจูงใจ - การเขียนเริ่มต้น

Vážený pane,
존경하는 관계자 분께
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
Vážená paní,
존경하는 관계자 분께
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
Vážený pane / Vážená paní,
존경하는 관계자 분께
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
Dobrý den,
존경하는 관계자 분(들)께
ทางการ เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผนก
Všem zainteresovaným stranám,
존경하는 관계자 분(들)께
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
Vážený pane Smith,
존경하는 김철수 님께
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
Vážená paní Smithová,
존경하는 김희연 님께
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้จักชื่อ
Vážená slečno Smithová,
존경하는 김희연 님께
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
Vážená paní Smithová,
존경하는 김희연 님께
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถานะสมรส
Milý Johne Smith,
친애하는 최현우님께
ทางการน้อยลง ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัครงานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณาที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นในโฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
...에 지원하고 싶습니다.
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่ออธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การเขียนจดหมายจูงใจ - เหตุผล

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพนั้นๆ
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอาชีพนี้
Moje silné stránky jsou...
저의 장점은 ... 입니다.
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถแสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์อื่นๆที่คุณมีได้
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประการใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่ๆ
Moje oblast odborných znalostí je...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงานของคุณ
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความสามารถในสายงานหนึ่งๆ
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถทำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากทำงานในอดีต
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการได้
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวในงาน
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณและดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงานปัจจุบัน
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับมาจากงานปัจจุบัน ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพของคุณ

การเขียนจดหมายจูงใจ - ทักษะ

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่นๆที่คุณถนัด
Mám výbornou znalost...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับสูง
Mám znalost...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพูดได้ในระดับเบื้องต้น
Mám... roky/let zkušeností z práce...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ในทักษะของคุณ
Výborné komunikační schopnosti
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณ
Dedukce
추론 이해 능력
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Logické myšlení
논리적인 사고능력
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบบที่ถูกต้อง
Analytické schopnosti
분석 능력
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโดยรายละเอียด
Dobré interpersonální schopnosti
좋은 사교성
ความสามารถในการจัดการและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Vyjednávací schopnosti
협정 능력
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Prezentační dovednosti
프리젠테이션 능력
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ

การเขียนจดหมายจูงใจ - การปิดท้าย

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสัมภาษณ์งาน
Můj životopis naleznete v příloze.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวมอยู่กับจดหมายแนะนำตัว
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุณได้อ้างอิงไว้แล้ว
Ohledně referencí se obraťte na...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแนบอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
Na pohovor se mohu dostavit dne...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับการสัมภาษณ์
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนายจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
S pozdravem,
... (이름) 드림
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
S pozdravem,
... (이름) 드림
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
S úctou,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
Se srdečným pozdravem,
감사합니다. ...씨.
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ