ภาษาเยอรมัน | สำนวน - การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ

การเขียนจดหมายจูงใจ | ประวัติส่วนตัว | จดหมายอ้างอิง

การเขียนจดหมายจูงใจ - การเขียนเริ่มต้น

Vážený pane,
Sehr geehrter Herr,
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
Vážená paní,
Sehr geehrte Frau,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
Vážený pane / Vážená paní,
Sehr geehrte Damen und Herren,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
Dobrý den,
Sehr geehrte Damen und Herren,
ทางการ เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผนก
Všem zainteresovaným stranám,
Sehr geehrte Damen und Herren,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
Vážený pane Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้จักชื่อ
Vážená slečno Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถานะสมรส
Milý Johne Smith,
Lieber Herr Schmidt,
ทางการน้อยลง ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัครงานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณาที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นในโฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่ออธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การเขียนจดหมายจูงใจ - เหตุผล

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพนั้นๆ
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอาชีพนี้
Moje silné stránky jsou...
Zu meinen Stärken zählen...
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถแสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์อื่นๆที่คุณมีได้
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประการใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่ๆ
Moje oblast odborných znalostí je...
Mein Fachgebiet ist...
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงานของคุณ
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความสามารถในสายงานหนึ่งๆ
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถทำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากทำงานในอดีต
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการได้
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวในงาน
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณและดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงานปัจจุบัน
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับมาจากงานปัจจุบัน ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพของคุณ

การเขียนจดหมายจูงใจ - ทักษะ

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่นๆที่คุณถนัด
Mám výbornou znalost...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับสูง
Mám znalost...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพูดได้ในระดับเบื้องต้น
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ในทักษะของคุณ
Výborné komunikační schopnosti
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณ
Dedukce
schlussfolgerndes Denken
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Logické myšlení
logisches Denken
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบบที่ถูกต้อง
Analytické schopnosti
analytische Fähigkeiten
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโดยรายละเอียด
Dobré interpersonální schopnosti
hohe soziale Kompetenz
ความสามารถในการจัดการและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Vyjednávací schopnosti
Verhandlungsgeschick
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Prezentační dovednosti
Präsentationsfähigkeiten
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ

การเขียนจดหมายจูงใจ - การปิดท้าย

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสัมภาษณ์งาน
Můj životopis naleznete v příloze.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวมอยู่กับจดหมายแนะนำตัว
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุณได้อ้างอิงไว้แล้ว
Ohledně referencí se obraťte na...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแนบอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับการสัมภาษณ์
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนายจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
S pozdravem,
Mit freundlichen Grüßen
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
S pozdravem,
Mit freundlichen Grüßen
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
S úctou,
Hochachtungsvoll
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
Se srdečným pozdravem,
Herzliche Grüße
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ