ภาษาอังกฤษ | สำนวน - การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ

การเขียนจดหมายจูงใจ | ประวัติส่วนตัว | จดหมายอ้างอิง

การเขียนจดหมายจูงใจ - การเขียนเริ่มต้น

Vážený pane,
Dear Sir,
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
Vážená paní,
Dear Madam,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
Dobrý den,
Dear Sirs,
ทางการ เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผนก
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้จักชื่อ
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถานะสมรส
Milý Johne Smith,
Dear John Smith,
ทางการน้อยลง ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัครงานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
I am writing in response to your advertisement posted on…
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณาที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
I refer to your advertisement in…dated… .
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นในโฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
I would like to apply for the position of…
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่ออธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การเขียนจดหมายจูงใจ - เหตุผล

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
I am particularly interested in this job, as…
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพนั้นๆ
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
I would like to work for you, in order to…
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอาชีพนี้
Moje silné stránky jsou...
My strengths are…
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
I would be well suited to the position because…
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Although I have no previous experience in…, I have had…
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถแสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์อื่นๆที่คุณมีได้
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประการใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่ๆ
Moje oblast odborných znalostí je...
My area of expertise is…
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงานของคุณ
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Whilst working at… I became highly competent in…
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความสามารถในสายงานหนึ่งๆ
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถทำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากทำงานในอดีต
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Even under pressure I can maintain high standards.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการได้
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวในงาน
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณและดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงานปัจจุบัน
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับมาจากงานปัจจุบัน ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพของคุณ

การเขียนจดหมายจูงใจ - ทักษะ

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
My native language is…, but I can also speak…
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่นๆที่คุณถนัด
Mám výbornou znalost...
I have an excellent command of…
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับสูง
Mám znalost...
I have a working knowledge of…
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพูดได้ในระดับเบื้องต้น
Mám... roky/let zkušeností z práce...
I have …years experience of working…
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
I am an experienced user of…
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
I believe I possess the right combination of...and… .
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ในทักษะของคุณ
Výborné komunikační schopnosti
Excellent communication skills
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณ
Dedukce
Deductive reasoning
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Logické myšlení
Logical thinking
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบบที่ถูกต้อง
Analytické schopnosti
Analytical skills
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโดยรายละเอียด
Dobré interpersonální schopnosti
Good interpersonal skills
ความสามารถในการจัดการและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Vyjednávací schopnosti
Negotiation skills
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Prezentační dovednosti
Presentation skills
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ

การเขียนจดหมายจูงใจ - การปิดท้าย

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสัมภาษณ์งาน
Můj životopis naleznete v příloze.
Please find my résumé / CV attached.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวมอยู่กับจดหมายแนะนำตัว
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
I can supply references from…if required.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุณได้อ้างอิงไว้แล้ว
Ohledně referencí se obraťte na...
References can be requested from…
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแนบอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
Na pohovor se mohu dostavit dne...
I am available for interview on…
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับการสัมภาษณ์
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนายจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
S pozdravem,
Yours faithfully,
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
S pozdravem,
Yours sincerely,
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
S úctou,
Respectfully yours,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
Se srdečným pozdravem,
Kind/Best regards,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ