ภาษาฮังกาเรี่ยน | สำนวน - การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ

การเขียนจดหมายจูงใจ | ประวัติส่วนตัว | จดหมายอ้างอิง

การเขียนจดหมายจูงใจ - การเขียนเริ่มต้น

尊敬的先生,
Tisztelt Uram!
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
尊敬的女士,
Tisztelt Hölgyem!
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
尊敬的先生/女士,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
尊敬的先生们,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
ทางการ เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผนก
尊敬的收信人,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
尊敬的史密斯先生,
Tisztelt Smith Úr!
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
尊敬的史密斯女士,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้จักชื่อ
尊敬的史密斯小姐,
Tisztelt Smith Asszony!
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
尊敬的史密斯小姐/女士,
Tisztelt Smith Asszony!
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถานะสมรส
亲爱的约翰 史密斯,
Kedves Smith John!
ทางการน้อยลง ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัครงานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณาที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
我看到您于...在...上登的招聘信息
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นในโฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
我想申请...一职
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่ออธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การเขียนจดหมายจูงใจ - เหตุผล

我对此工作很感兴趣,因为...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพนั้นๆ
我想为您工作,因为...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอาชีพนี้
我的强项是...
Erősségeim ...
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น
我很适合这个职位,因为...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถแสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์อื่นๆที่คุณมีได้
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประการใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่ๆ
我的专长是…
Szakterületem a ....
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงานของคุณ
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความสามารถในสายงานหนึ่งๆ
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถทำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากทำงานในอดีต
即使在压力下我也能保持高标准。
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการได้
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวในงาน
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณและดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงานปัจจุบัน
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับมาจากงานปัจจุบัน ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพของคุณ

การเขียนจดหมายจูงใจ - ทักษะ

我的母语是...,但我也会说...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่นๆที่คุณถนัด
我熟练掌握...
Magas szinten beszélek...
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับสูง
我能用...语进行工作交流
Középszinten beszélek....
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพูดได้ในระดับเบื้องต้น
我在...领域有...年工作经验
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
我是...的熟练使用者
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
我相信我是...和...技能的良好结合
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ในทักษะของคุณ
出色的沟通技能
Kiváló kommunikációs készség
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณ
演绎推理能力
Deduktív érvelés
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
逻辑性思考
Logikus gondolkodás
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบบที่ถูกต้อง
分析技能
Analitikus készségek
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโดยรายละเอียด
良好的人际交往技能
Jó interperszonális készség
ความสามารถในการจัดการและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
谈判技能
Jó tárgyalási készség
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
观点陈述能力
Előadó készség/Prezentációs készség
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ

การเขียนจดหมายจูงใจ - การปิดท้าย

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสัมภาษณ์งาน
附件中含有我的个人简历。
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวมอยู่กับจดหมายแนะนำตัว
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุณได้อ้างอิงไว้แล้ว
可以从...处获得推荐信
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแนบอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
我可以在...的时候接受面试
Számomra egy interjú megfelelne a ...
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับการสัมภาษณ์
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนายจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
此致
Tisztelettel,
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
此致
敬礼
Tisztelettel,
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
肃然至上
Tisztelettel,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
祝好
Üdvözlettel,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ