ภาษาอังกฤษ | สำนวน - วิชาการ | ตารางเนื้อหา

ตารางเนื้อหา - เนื้อหาและเครื่องชี้วัด

Mục lục
Table of Contents
รายชื่อหมวดหมู่ทั้งหมดเรียงลำดับตามเวลา
Hình minh họa
List of Figures
ลิสต์ตัวเลขที่จัดเรียงลำดับตามเวลา
Bảng biểu
List of Tables
ลิสต์ตารางที่จัดเรียงตามเวลา
Phụ lục
Appendix
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้แนบเพิ่มมาในส่วนท้ายสุดของเนื้อหา
Bảng thuật ngữ
Glossary
ลิสต์คำศัพท์ทางเทคนิคที่เรียงตามลำดับตัวอักษร
Tài liệu tham khảo
Bibliography
ลิสต์ของหนังสือและงานอื่นๆเพิ่มเติม
Mục lục tra cứu
Index
รายชื่อคำศัพท์และสำนวนต่างๆที่อยู่ท้ายสุดของเนื้อหาและประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องที่สามารถหาได้ในเอกสาร