ภาษาดัช | สำนวน - วิชาการ | ตารางเนื้อหา

ตารางเนื้อหา - เนื้อหาและเครื่องชี้วัด

ตารางเนื้อหา
Inhoudsopgave
รายชื่อหมวดหมู่ทั้งหมดเรียงลำดับตามเวลา
ลิสต์ตัวเลข
Afbeeldingenlijst
ลิสต์ตัวเลขที่จัดเรียงลำดับตามเวลา
ลิสต์ตาราง
Tabellenlijst
ลิสต์ตารางที่จัดเรียงตามเวลา
ภาคผนวก
Bijlage
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้แนบเพิ่มมาในส่วนท้ายสุดของเนื้อหา
อภิธานศัพท์
Verklarende woordenlijst
ลิสต์คำศัพท์ทางเทคนิคที่เรียงตามลำดับตัวอักษร
บรรณานุกรม
Bibliografie
ลิสต์ของหนังสือและงานอื่นๆเพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้
Register
รายชื่อคำศัพท์และสำนวนต่างๆที่อยู่ท้ายสุดของเนื้อหาและประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องที่สามารถหาได้ในเอกสาร